Tag Archives: pre onet ม.3 ปี 2559

Jan 31

แบบทดสอบ PRE-O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2559

แบบทดสอบ PRE-O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) [DownLoad] กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ [DownLoad] กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ [DownLoad] กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และ วัฒนธรรม [DownLoad] กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย [DownLoad]   ที่มา : เวประบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS)

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Comments Off on แบบทดสอบ PRE-O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2559