Tag Archives: Pre onet ป.6 2559

Jan 31

แบบทดสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 ปี การศึกษา 2559

ใกล้จะถึงวันสอบ O-NET ในปี 2560 นี้กันแล้วนะครับ วันนี้ก็ได้นำ ข้อสอบ PRE O-NET ปี 2559 มาให้เอาไปลองทำกันก่อนลงสนามจริงกัน แบบทดสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 ปี การศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    [DownLoad] กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    [DownLoad] กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      [DownLoad] กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และ วัฒนธรรม      [DownLoad] กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      [DownLoad] ที่มา : … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on แบบทดสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 ปี การศึกษา 2559