Tag Archives: Onet ป.6

Jun 14

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2558 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2558 ข้อสอบ [DownLoad] เฉลยข้อสอบ [DownLoad] credit : สทศ. md

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2558 พร้อมเฉลย
Jan 26

แนวข้อสอบ O-NET และ ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา

แนวแบบทดสอบตามรูปแบบของ O-NET จาก (อจท) ประกอบไปด้วย ชุดที่ 1 แนวข้อสอบ O-NET   วิชาคณิตศาสตร์  ประถมศึกษา 100 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด ชุดที่ 2 ข้อสอบ O-NET   วิชาคณิตศาสตร์  ประถมศึกษา ปีสอบ   2553 (20 ข้อ) พร้อมเฉลย ข้อสอบ onet ปีสอบ 2554 : ชุดที่ 2  62 B  (20 ข้อ) พร้อมเฉลย DownLoad   credit : บจก.อักษรเจริญทัศน์ (อจท)

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | Comments Off on แนวข้อสอบ O-NET และ ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา