Tag Archives: แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.6 หลักสูตร 2551

May 27

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.6) หลักสูตร 2551

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ฉบับอนุญาต) หลักสูตร 2551 ประกอบด้วย คำอธิบายรายวิชา  โครงสร้างรายวิชา  โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 3 ไฟล์ 1. แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.6 (หน่วย 1-10)        [DownLoad] หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวก การลบ การคูณ การหาร หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมการและการแก้สมการ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ตัวประกอบของจำนวนนับ  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เส้นขนาน หน่วยการเรียนรู้ที่ … Read More

Posted in มุม ครู อาจารย์ แผนการสอน | Tagged | Comments Off on แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.6) หลักสูตร 2551