Tag Archives: แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.5 หลักสูตร 2551

May 21

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.5) หลักสูตร 2551

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ฉบับอนุญาต) หลักสูตร 2551 ประกอบด้วย คำอธิบายรายวิชา  โครงสร้างรายวิชา  โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 4 ไฟล์ 1. แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.5 (หน่วย 1-5)     [DownLoad] หน่วยการเรียนรู้ที่  1     จำนวนนับ                      หน่วยการเรียนรู้ที่  2     มุม                                  หน่วยการเรียนรู้ที่  3     เส้นขนาน                     หน่วยการเรียนรู้ที่  4     สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น   หน่วยการเรียนรู้ที่  5     เศษส่วน           

Posted in มุม ครู อาจารย์ แผนการสอน | Tagged | Comments Off on แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.5) หลักสูตร 2551