Tag Archives: แบบฝึก การบวก การลบ เลขเร็ว

Aug 07

เทคนิคการบวก ลบ เลขเร็วเบื้องต้น

เอกสารเทคนิคการบวก ลบ เลขเร็วเบื้องต้น เป็นเอกสารที่สอนเทคนิคในการบวกและการลบเลขโดยเป็นการฝึกพื้นฐานในการบวกลบ โดยมีแบบทดสอบการบวกการลบให้ฝึกทำให้ทันในเวลาที่กำหนด โดยห้ามการให้การนับนิ้ว เมื่อฝึกขั้นแรกจนเริ่มคล่อง ก็จะมีแบบฝึกที่่เลขค่อยๆมีจำนวนหลักมากขึ้นและเริ้มมีการทด โดยให้เริ่มฝึกโดยเขียนตัวทด และฝึกต่อๆไปโดยฝึกบวกโดยไม่ต้องใส่ตัวทด เมื่อฝึกฝนไปเรื่อยๆก็จะทำให้เด็กๆสามารถบวกเลขได้รวดเร็วและแม่นยำ สำหรับแบบฝึกการลบก็จะเริ่มจากการลบตัวตั้งไม่เกิน 10 ให้ฝึกทำโดยฝึกไม่ต้องนับนิ้ว และแบบฝึกก็จะเพิ่มตัวตั้งมาขึ้นจาก 10 เป็น 20 และเป็นเลข 2 หลัก จนถึงเลข 3 หลัก เมื่อฝึกฝนมากๆจะทำให้สามารถคิดเลขลบได้เร็วขึ้นอย่างแน่นอน หวังว่าเอกสารชุดนี้จะมีประโยชน์กับครูอาจารย์และพ่อแม่ผู้ปกครองทุกๆท่านที่จะได้นำไปใช้ฝึกเด็กๆให้สามารถคิดเลขบวกลบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ [DownLoad] credit : ผู้ใช้ User => math prathom

Posted in คิดเลขเร็ว | Tagged | Comments Off on เทคนิคการบวก ลบ เลขเร็วเบื้องต้น