Tag Archives: แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1

Sep 02

เอกสารคณิตศาสตร์ชั้น ป.1 เรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์

เอกสารแบบฝึกหัดสำหรับเด็กนักเรียนชั้น ป.1  เพื่อใช้ฝึกหัดให้รู้จักเรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ เนื้อหาภายในจะมีเรื่องรูปเปิดและรูปปิด ให้ได้รู้จักรูปเรขาคณิตต่างๆ และรูปทรงเราขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้พบเจอ การสังเกตลำดับของจำนวน ให้ได้รู้จักกับการแทนค่าเปรียบเทียบรูปต่างๆกับค่าของตัวเลขที่นำมาแทนกัน การเรียงลำดับจากมากไปน้อย น้อยไปมาก รวมถึงการนับเพิ่ม ลด จำนวนตามจำนวนต่างๆที่ไม่ใช่ทีละ 1  พร้อมมีแบบฝึกห้ดทดสอบ ทบทวนความรู้ที่ได้ทำแบบฝึกหัดมา [DownLoad] credit : เวปโรงเรียนเซนต์ฟรัง

Posted in ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3 | Tagged , | Comments Off on เอกสารคณิตศาสตร์ชั้น ป.1 เรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์