Tag Archives: ข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.4 พร้อมเฉลย

Feb 08

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ คัดเลือกเข้า Gifted Math ม.4 รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ คัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ (Gifted Math) รร.มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม ปีการศึกษา 2550 เป็นข้อสอบพร้อมเฉลยข้อสอบแบบอธิบายละเอียด ใช้สำหรับฝึกฝนในการสอบเข้าเรียน ห้อง Giffted math ม.4 ของโรงเรียยนต่างๆได้ [แบบทดสอบ 2 ฉบับ] [เฉลยฉบับที่ 1] [เฉลยฉบับที่ 2]   [b]

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged , | 1 Comment