Aug 21

ข้อสอบแข่งขัน โครงการ E-SARN MATH TOP TEN ระดับประถมศึกษา ปี 2554

การสอบแข่งขันโครงการ E-SARN MATH TOP TEN

ประจำปีการศึกษา 2554

สอบวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2555
เวลา 9.00-11.00 น.

ระดับประถมศึกษา

หลังจากที่ได้ลงข้อสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์โครงการ E-SARN MATH TOP TEN ปีการศึกษา 2553 ไป ผมก็ได้ไปหาของปีอื่นๆมาก็เลยได้เจอตัวข้อสอบประจำปี 2554 ก็เลยนำมาให้ลงให้ต่อพร้อมกับเฉลยคำตอบของข้อสอบด้วย หวังว่าข้อสอบฉบับนี้คงได้มีประโยชน์สำหรับผู้ที่จะสอบแข่งขันโครงการนี้ในปีต่อๆไปหรือสำหรับนำไปฝึกฝนวัดความรู้ในระดับประถมเพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 ก็ได้

ภายในไฟล์ประกอบด้วย ข้อสอบ จำนวน 2 ตอน

ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 29 ข้อ

ตอนที่ 2 แบบเติมคำตอบ จำนวน 14 ข้อ

ข้อสอบคณิตศาสตร์ E-SARN MATH TOP TEN           [DownLoad]

เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ E-SARN MATH TOP TEN         [DownLoad]

credit เฉลย : pornchai.net78.net

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , , | Leave a comment
Aug 19

แบบทดสอบแข่งขันโครงการ E-Sarn Math Top Ten ปีการศึกษา 2553 ช่วงชั้นที่2

โครงการ E-SARN MATH TOP TEN

โดยสมาคมนักเรียนเก่าขอนแก่นวิทยายน ร่วมกับโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

แบบทดสอบช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)

เป็นโครงการจัดสอบแข่งขัวัดความรู้ด้านคณิตศาสตร์ที่ทาง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนได้กำหนดจัดการแข่งขันขึ้นในทุกๆปี  สำหรับข้อสอบชุดนี้เป็นข้อสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.4-ป.6 ที่จัดแข่งในปีการศึกษา 2553

ภายในไฟล์ประกอบด้วย ข้อสอบ จำนวน 2 ตอน

ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 29 ข้อ

ตอนที่ 2 แบบเติมคำตอบ จำนวน 14 ข้อ

เนื้อหาข้อสอบก็อยู่ในระดับชั้น ป.4-6 เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ป.4 – ป.6 นำมาฝึกฝนทำเพิ่มเพิ่มความรู้ หรือฝึกโจทย์เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนต่างๆ พร้อมเฉลยคำตอบของข้อสอบ

ข้อสอบคณิตศาสตร์ E-SARN MATH TOP TEN           [DownLoad]

เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ E-SARN MATH TOP TEN         [DownLoad]

credit : pornchai.net78.net

 

 

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | Leave a comment
Aug 16

ข้อสอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ปีการศึกษา 2552

พอดีเห็นเป็นช่วงการรับสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์พอดี วันนี้ก็เลยไปจัดหาแนวข้อสอบเก่าของสมาคมคณิตศาสตร์ ม.ต้นมาให้ได้ฝึกทำกัน

สำหรับข้อสอบฉบับนี้ เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.ต้น ประจำปีการศึกษา 2552

จัดสอบในวันที่ 22 พฤษศจิกายน 2552 เวลา 9.00 – 12.00 น.

ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ

ตอนที่ 1 ข้อสอบแบบเลือกตอบ 20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 40 คะแนน

ตอนที่ 2 ข้อสอบแบบเขียนเฉพาะคำตอบ 20 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน รวม 60 คะแนน

[DownLoad]

ส่วนเฉลยนั้นจะนำมาลงให้ในทีหลังนะครับ รอจัดพิมพ์เฉลยคำตอบเสร็จก่อน ^^

เฉลยข้อสอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ปีการศึกษา 2552

[ยังไม่มี]

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Leave a comment
Aug 14

การสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 14 ปี 2556 พร้อมตัวอย่างข้อสอบปีก่อน(2555)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกาศกำหนดการ

โครงการสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 14

สมัครสอบ 1 พฤษภาคม -  20 กันยายน 2556

ค่าสมัคร 250 บาท

 

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ (ป.5-ป6) ราชภัฏพระนคร

แข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 13

สอบ ตุลาคม 2555 พร้อมเฉลยคำตอบ

[DownLoad]

 

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน | Tagged | Leave a comment
Aug 14

รับสมัครสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2556

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนที่อยู่ในระดับประถมศึกษา เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556

เข้าระบบการสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ genius.ipst.ac.th หรือ www.ipst.ac.th

ระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2556

รับสมัครสอบ 2 วิชา คือ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์

ค่าสมัครสอบ 100 บาทต่อวิชา

รายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

[DownLoad]

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน | Leave a comment
Aug 14

การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สมาคมคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2556

วันนี้เปิดไปเจอข่าวการจัดสอบแข่งขันของทางสมาคมคณิตศาสตร์ ก็เลยนำข่าวมาแจ้งให้ทราบกันนะครับ หากสนใจก็ไปสมัครสอบกันได้เพื่อทดสอบความสามารถของตัวเองว่ามีความรู้พร้อมสำหรับในการสอบแข่งขันกับผู้อื่นได้มากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงส่วนที่ยังมีข้อผิดพลาดอยู่

สมาคมคณิตศาสตร์ ประกาศรับสมัคร สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2556

การจัดสอบมี 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดยการสอบแข่งขันมี 2 ประเภท คือประเภทบุคคล และประเภททีม

รับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 20 ก.ย. 56

รายละเอียดเพิ่มเติม และใบสมัคร   [DownLoad]

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน | Tagged | Leave a comment
Aug 14

ข้อสอบรับตรงโควต้าเข้า ม.ขอนแก่น วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2551-2555

ข้อสอบ โควต้า รับตรง มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิชาคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2551    

คณิตศาสตร์ (สายวิทย์)   [DownLoad]

เฉลยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์  (สายวิทย์)  [DownLoad]

คณิตศาสตร์ (สายศิลป์)   [DownLoad]

ปีการศึกษา 2552    

คณิตศาสตร์ (สายวิทย์)     [DownLoad]

ปีการศึกษา 2553

ไม่มี —-

ปีการศึกษา 2554  

คณิตศาสตร์ (สายวิทย์)   [DownLoad]

คณิตศาสตร์ (สายศิลป์)   [DownLoad]

ปีการศึกษา 2555

คณิตศาสตร์ (สายวิทย์)   [DownLoad]

คณิตศาสตร์ (สายศิลป์)   [DownLoad]

 

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Leave a comment
Aug 11

แนวข้อสอบจริงเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2552

ข้อสอบคณิตศาสตร์ฉบับนี้ เป็นข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าจริง เข้า ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง เมื่อปี 2552  เหมาะแก่การนำมาใช้ฝึกฝนทำ เพื่อเป็นแนวข้อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนต่างๆได้

รายละเอียดเอกสาร

เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ

พร้อมเฉลยคำตอบแบบตัวเลือกไม่มีอธิบายคำตอบ

[DownLoad]  ข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 สาธิต ปี 2552 พร้อมเฉลย

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | 1 Comment
Aug 09

รวมเอกสาร Brand’s Summer Camp วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2007 ถึง ปี 2013

เอกสารติววิชาคณิตศาสตร์ชุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆที่มีการติวฟรีและแจกเอกสารฟรีทั้งในรูปหนังสือและไฟล์ pdf ก็คือเอกสารแบนด์ซัมเมอร์แคมป์ ซึ่งจากที่สะสมและรวมรวมมาก็มีมาตั้งแต่อดีดในสมัยตั้งแต่ยังเป็น Onet Anet กันเลย ซึ่งไม่ว่าจะสมัยใดโจทย์เหล่านี้ก็ยังสามารถนำมาฝึกทำกันได้อยู่เสมอยิ่งฝึกทำโจทย์ได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีประสบการณ์กับโจทย์คณิตมากขึ้น และจะได้เห็นว่าแนวข้อสอบสมัยใหม่ๆนั้นก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาจากสมัยก่อนนั้นเอง รูปแบบโจทย์ก็จะออกวนๆซ้ำๆคล้ายกันไปมา ดังนั้นหากได้ฝึกโทจทย์เหล่านี้ครบๆไม่ว่าจะปสอบเข้ามหาวิทยาลัยในรูปแบบโควต้า รับดรง หรือแม้กระทั้งสอบ PAT 1  ในสมัยนี้ก็จะทำให้เราสามารถทำข้อสอบต่างๆนั้นได้ เอกสารคณิตศาสตร์แบนด์ตรงนี้ผมได้เก็บรวมรวมมาตั้งแต่ปี 2007 – 2013   รวมกันทั้งหมดถึง 7 ปี ทั้งหมดนี้ต้องขอขอบคุณแบนด์ผู้ทำให้มีเอกสารดีๆมาแจกจ่ายให้ทุกๆท่านได้นำไปใช้พัฒนาความรู้กันครับ

———————————————————————————————–

แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2013 – คณิตศาสตร์ (O NET, PAT 1)    

ส่วนที่ 1 (O NET) โดย อ.ไพโรจน์

ส่วนที่ 2 (PAT 1)  โดย อ.ภาคภูมิ

ส่วนที่ 3 (PAT 1)  โดย อ.ศุภฤกษ์

[DownLoad]

**********************************************************

แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2013 สัญจร – PAT1 วิชาคณิตศาสตร์ (อ.อติเทพ)

[DownLoad]

**********************************************************

แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2013 สัญจร – PAT1 วิชาคณิตศาสตร์ (อ.ตุลนันท์)

[DownLoad]

**********************************************************

เก็งข้อสอบ Admissions PAT1 ปี 2013 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1

[DownLoad]

เฉลย-เก็งข้อสอบ Admissions PAT1 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1

[DownLoad]

**********************************************************

เก็งข้อสอบ Admissions PAT1 ปี 2013 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2

[DownLoad]

เฉลย-เก็งข้อสอบ Admissions PAT1 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2

[DownLoad]

**********************************************************

###################################### Read More »

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , , , , | Leave a comment
Aug 08

แบบฝึกหัดฝึกคูณเลขเร็ว

แบบฝึกหัดคูณเลขเร็ว

          การคูณเป็นทักษะพื้นฐานในการคิดคำนวณที่สำคัญมาก ปัจจุบันนี้นักเรียนส่วนใหญ่สามารถท่องสูตรคูณได้ แต่ในการคิดเลขคูณนั้นบางคนยังใช้เวลาคิดผลคูณมากอยู่ การฝึกฝนพื้นฐานในการคูณเลขให้เร็วนั้นจะมีประโยชน์อย่างมากในการเรียนเลขในระดับต่อๆไป การคูณที่เร็วจะทำให้เราสามารถประหยัดเวลาในการคำนวณตัวเลข มีเวลาไปใช้ในส่วนการวิเคราะห์โจทย์ต่างๆได้มากขึ้น

             แบบฝึกหัดฉบับนี้เป็นแบบฝึกหัดการคูณ เพื่อให้ได้ฝึกฝนการคูณ ตามสูตรคูณตั้งแต่ แม่ 2 – แม่ 9 โดยเป็นการฝึกคูณสูตรคูณ และ ฝึกคูณเลขทีละเลขโดยเริ่มจากแม่ 2 คูณกับ เลข 2 หลัก ไปเรื่องๆจนถึงแม่ 9 เมื่อฝึกคูณในแบบฝึกหัดนี้ไปเรื่อยๆ ก็เหมือนได้ฝึกฝนการคูณ จะทำให้มีทักษะการคูณเพิ่มขึ้น จนสามารถคูณเลขได้เร็วขึ้นได้

         แบบฝึกชุดนี้จะมีทั้งหมด 24 หน้า สามารถนำมาทำซ้ำๆหลายๆรอบได้เพื่อพัฒนาทักษะการคูณจนกว่าจะคูณได้คล่อง รวดเร็วและถูกต้อง

[DownLoad]

credit : ผู้ใช้ User => math prathom

Posted in คิดเลขเร็ว | Tagged , | Leave a comment