Onet คณิตศาสตร์ ม.6

รวมข้อสอบ onet คณิตศาสตร์ ม.6 ตั้งแต่ครั้งแรก ถึง ครั้งที่สามารถหาข้อสอบมาเผยแพร่ได้ พร้อมเฉลย

                   การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า  O-NET ที่ย่อมาจาก Ordinary National Education Test เป็นการสอบที่ถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมาย  จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาต้องให้ความสำคัญต่อกระบวนการบริหารจัดการสอบให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผลการทดสอบได้รับความเชื่อถือและยอมรับจากสาธารณชน รวมถึงต้องมีการเตรียมตัวผู้เรียนให้พร้อมที่จะทำข้อสอบ ตั้งใจสอบ เพราะผลการสอบหรือคะแนนของผู้เรียนแสดงให้เห็นถึงคุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งสะท้อนได้ทั้งระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และในภาพรวมระดับประเทศ ผลจากการทดสอบสามารถชี้จุดเด่น จุดควรพัฒาผู้เรียนในทุกระดับ และสามารถนำไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงจัดทำเอกสารเล่มนี้ขึ้นเพื่อเตือนใจให้สถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติให้ตรงกันเพื่อช่วยกันยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น           หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานศึกษาจะทำให้ผู้เรียนตั้งใจสอบอย่างเต็มสติกำลัง ส่งผลให้คุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในปีนี้และปีถัดๆไปสูงขึ้นจนบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

สำนักทดสอบทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาเพื่อความเชื่อมั่นในผลการสอบ O-NET [DownLoad]

 

****

 

** ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์พร้อมเฉลย  **

 ข้อสอบ  เฉลยตัวเลือก  เฉลยละเอียด  ข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด
ONET ปี 2548 [DownLoad] [DownLoad] [DownLoad]
ONET ปี 2549 [DownLoad] [DownLoad] [DownLoad]
ONET ปี 2550 [DownLoad] [DownLoad] [DownLoad]
ONET ปี 2551 [DownLoad] [DownLoad] [DownLoad]
ONET ปี 2552 [DownLoad] [DownLoad] [DownLoad]
ONET ปี 2553 [DownLoad] [DownLoad] [DownLoad]
ONET ปี 2554 [DownLoad] [DownLoad] [DownLoad]
ONET ปี 2555 [DownLoad] [DownLoad] [DownLoad]
ONET ปี 2556 [DownLoad] [DownLoad] [DownLoad]
ONET ปี 2557 [DownLoad] [DownLoad] [DownLoad]
ONET ปี 2558 [DownLoad] [DownLoad] [DownLoad]

ขอบเขตของเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ในการทดสอบ O-NET

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

(ตามสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544)

1. เซต

1.1 สับเซตและเพาเวอร์เซต

1.2 ยูเนียน อินเตอร์เซกชันและคอมพลีเมนต์ของเซต

2. การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย

3. จำนวนจริง

3.1 สมบัติการบวกและการคูณของจำนวนจริง

3.2 การแก้สมการกำลังสองหนึ่งตัวแปร

3.3 ค่าสัมบูรณ์

3.4 การแก้อสมการ

3.5 รากที่ n ของจำนวนจริง

3.6 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ

4. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

4.1 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

4.2 ฟังก์ชันเชิงเส้น

4.3 ฟังก์ชันกำลังสอง

4.4 การแก้สมการและอสมการโดยใช้กราฟ

4.5 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล

4.6 ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์

5. อัตราส่วนตรีโกณมิติ

6. ลำดับ และอนุกรม

6.1 ลำดับเลขคณิต และ ลำดับเรขาคณิต

6.2 อนุกรมเลขคณิต และ อนุกรมเรขาคณิต

7. ความน่าจะเป็น

7.1 กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

7.2 ความน่าจะเป็น

8. สถิติ

8.1 สถิติและข้อมูล

8.2 การแจกแจงความถี่ของข้อมูล

8.3 การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล

8.4 การวัดค่ากลางของข้อมูล

8.5 การวัดการกระจายของข้อมูล

8.6 การสำรวจความคิดเห็น

 

**ขอขอบคุณทุกที่มาทั้งข้อสอบและเฉลยจากทุกๆแหล่ง เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวหน้า **