ข้อสอบ PAT 1

ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT : Professional and Academic Aptitude Test)
คือ ความรู้ที่เป็นพื้นฐานที่จะเรียนต่อในวิชาชีพนั้น ๆ กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆให้ประสบความสำเร็จ มี 7 ประเภท

สำหรับ PAT 1 คือความถนัดทางคณิตศาสตร์ เริ่มสอบครั้งแรกเดือน มีนาคม พ.ศ. 2552

รวมข้อสอบ PAT 1 พร้อมเฉลยตั้งแต่ครั้งแรก
เป็นการรวมรวมข้อสอบ และเฉลยวิธีทำละเอียดจากแหล่งต่างๆมาให้นะครับ

ส่วนไหนที่กด DownLoad ไม่ได้ แสดงว่ายังหาไฟล์ไม่ได้นะครับ

ข้อสอบ ต้นฉบับ

 เฉลยแบบตัวเลือก

เฉลยแบบมีคำอธิบาย

 ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบาย

 B-PAT 1

 [DownLoad]

  [DownLoad]

  [DownLoad]

 PAT1 มี.ค. 2552

  [DownLoad]

  [DownLoad]

  [DownLoad]

 PAT1 ก.ค. 2552

  [DownLoad]

  [DownLoad]

  [DownLoad]

 PAT1 ต.ค. 2552

  [DownLoad]

  [DownLoad]

  [DownLoad]

 PAT1 มี.ค. 2553

  [DownLoad]

  [DownLoad]

  [DownLoad]

 PAT1 ก.ค. 2553   [DownLoad]   [DownLoad]   [DownLoad]
 PAT1 ต.ค. 2553   [DownLoad]   [DownLoad]   [DownLoad]
 PAT1 มี.ค. 2554   [DownLoad]   [DownLoad]   [DownLoad]
 PAT1 ธ.ค. 2554   [DownLoad]   [DownLoad]   [DownLoad]
 PAT1 มี.ค. 2555   [DownLoad]   [DownLoad]   [DownLoad]
 PAT1 ต.ค. 2555   [DownLoad]   [DownLoad]   [DownLoad]
 PAT1 มี.ค. 2556   [DownLoad]   [DownLoad]   [DownLoad]
  PAT1 มี.ค. 2557   [DownLoad]   [DownLoad]   [DownLoad]
 PAT1 เม.ย 2557  [DownLoad]  [DownLoad]  [DownLoad]
PAT1 พ.ย. 2557 [DownLoad] [DownLoad] [DownLoad]
PAT1 มี.ค.2558 [DownLoad] [DownLoad] [DownLoad]

[md]

 ของเขตเนื้อหาข้อสอบ PAT 1 : ความถนัดทางคณิตศาสตร์
 เนื้อหาที่ออกสอบ  1) ตรรกศาสตร์ 2) เซต
 3) ระบบจำนวนจริง 4) ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น
5) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 6) เรขาคณิตวิเคราะห์
7) ฟังก์ชั่นเอ็กซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชั่นลอกิริทึม 8) เมทริกซ์
 9) เวกเตอร์ 10) จำนวนเชิงซ้อน
11) กำหนดการเชิงเส้น 12) ลำดับและอนุกรม
13) แคลคูลัสเบื้องต้น
14) การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ 15) ความน่าจะเป็น
16) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 17) การแจกแจงปกติ
18) ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่นระหว่างข้อมูล
ลักษณะข้อสอบ PAT 1 จะวัดศักยภาพ ในด้านการคิดและการแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์