รวมเอกสาร Brand’s Summer Camp วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2007 ถึง ปี 2013

เอกสารติววิชาคณิตศาสตร์ชุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆที่มีการติวฟรีและแจกเอกสารฟรีทั้งในรูปหนังสือและไฟล์ pdf ก็คือเอกสารแบนด์ซัมเมอร์แคมป์ ซึ่งจากที่สะสมและรวมรวมมาก็มีมาตั้งแต่อดีดในสมัยตั้งแต่ยังเป็น Onet Anet กันเลย ซึ่งไม่ว่าจะสมัยใดโจทย์เหล่านี้ก็ยังสามารถนำมาฝึกทำกันได้อยู่เสมอยิ่งฝึกทำโจทย์ได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีประสบการณ์กับโจทย์คณิตมากขึ้น และจะได้เห็นว่าแนวข้อสอบสมัยใหม่ๆนั้นก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาจากสมัยก่อนนั้นเอง รูปแบบโจทย์ก็จะออกวนๆซ้ำๆคล้ายกันไปมา ดังนั้นหากได้ฝึกโทจทย์เหล่านี้ครบๆไม่ว่าจะปสอบเข้ามหาวิทยาลัยในรูปแบบโควต้า รับดรง หรือแม้กระทั้งสอบ PAT 1  ในสมัยนี้ก็จะทำให้เราสามารถทำข้อสอบต่างๆนั้นได้ เอกสารคณิตศาสตร์แบนด์ตรงนี้ผมได้เก็บรวมรวมมาตั้งแต่ปี 2007 – 2013   รวมกันทั้งหมดถึง 7 ปี ทั้งหมดนี้ต้องขอขอบคุณแบนด์ผู้ทำให้มีเอกสารดีๆมาแจกจ่ายให้ทุกๆท่านได้นำไปใช้พัฒนาความรู้กันครับ

———————————————————————————————–

แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2013 – คณิตศาสตร์ (O NET, PAT 1)    

ส่วนที่ 1 (O NET) โดย อ.ไพโรจน์

ส่วนที่ 2 (PAT 1)  โดย อ.ภาคภูมิ

ส่วนที่ 3 (PAT 1)  โดย อ.ศุภฤกษ์

[DownLoad]

**********************************************************

แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2013 สัญจร – PAT1 วิชาคณิตศาสตร์ (อ.อติเทพ)

[DownLoad]

**********************************************************

แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2013 สัญจร – PAT1 วิชาคณิตศาสตร์ (อ.ตุลนันท์)

[DownLoad]

**********************************************************

เก็งข้อสอบ Admissions PAT1 ปี 2013 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1

[DownLoad]

เฉลย-เก็งข้อสอบ Admissions PAT1 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1

[DownLoad]

**********************************************************

เก็งข้อสอบ Admissions PAT1 ปี 2013 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2

[DownLoad]

เฉลย-เก็งข้อสอบ Admissions PAT1 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2

[DownLoad]

**********************************************************

######################################

brands_summer_camp_2012

แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2012 – คณิตศาสตร์

ส่วนที่ 1 (O NET) โดย อ.ตุลนันท์

ส่วนที่ 2 (PAT 1)  โดย อ.ศุภฤกษ์

ส่วนที่ 3 (PAT 1)  โดย อ.จิณดิษฐ์

[DownLoad]

**********************************************************

แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2012 (รอบสัญจร)

PAT1 วิชาคณิตศาสตร์ (อ.ภาคภูมิ)

 [DownLoad]

**********************************************************

แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2012 (รอบสัญจร)

PAT1 วิชาคณิตศาสตร์ (อ.ตุลนันท์)

 [DownLoad]

**********************************************************

######################################

แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2011 – คณิตศาสตร์

ส่วนที่ 1 (O NET) โดย อ.ตุลนันท์

ส่วนที่ 2 (PAT 1)  โดย อ.ศุภฤกษ์

ส่วนที่ 3 (PAT 1)  โดย อ.จิณดิษฐ์

[DownLoad]

**********************************************************

######################################

ดาวน์โหลด

แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2010 วิชาคณิตศาสตร์

ส่วนที่ 1 (O NET) โดย อ.ตุลนันท์

ส่วนที่ 2 (PAT 1)  โดย อ.ณัฐวัชร

ส่วนที่ 3 (PAT 1)  โดย อ.จิณดิษฐ์

[DownLoad]

**********************************************************

แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ Online 2010 – วิชาคณิตศาสตร์  PAT 1

(กันยายน 53) – PAT1 คณิตศาสตร์ อ.ชวลิต ศรีคำ   [DownLoad]

ประกอบด้วยเรื่อง ฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์ภาคตัดกรวย และ แคลคูลัสเบื้องต้น

(กันยายน 53) – PAT1 คณิตศาสตร์ อ.ตุลนันท์ นวลเพ็ญ   [DownLoad]

ประกอบด้วยเรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนน้ชียลและฟังก์ชันลอการิทึม เมทริกซ์ ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

(กันยายน 53) – PAT1 คณิตศาสตร์ อ.ศิวพร ไชยพยอม   [DownLoad]

ประกอบด้วยเรื่อง สถิติ ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

(กันยายน 53) – PAT1 คณิตศาสตร์ ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ   [DownLoad]

ประกอบด้วยเรื่อง ตรีโกณมิติ เวกเตอร์ จำนวนเชิงซ้อน

(กันยายน 53) – PAT1 คณิตศาสตร์ อ.สรกฤช ขวัญเจริญ   [DownLoad]

ประกอบด้วยเรื่อง ลำดับและอนุกรมอนันต์ ระบบจำนวนจริง

(กันยายน 53) – PAT1 คณิตศาสตร์ อ.ฤทธิรงค์ สาตรวาหา   [DownLoad]

ประกอบด้วยเรื่อง ตรรกศาสตร์ การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ และความน่าจะเป็น กำหนดการเชิงเส้น

**********************************************************

######################################

 Brands2009

แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2009 วิชาคณิตศาสตร์ O-NET และ A-NET

ส่วนที่ 1 (O NET) โดย ดร.จิณดิษฐ์   [DownLoad]

ส่วนที่ 2 (A NET)  โดย ผศ.วัลลถ   [DownLoad]

ส่วนที่ 3 (A NET)  โดย ผศ.ปัญญา   [DownLoad]

**********************************************************

แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2008 วิชาคณิตศาสตร์ O-NET และ A-NET

Math O-net_1       [DownLoad]
Math A-net_2       [DownLoad]
Math A-net_3       [DownLoad]

**********************************************************

แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2007 วิชาคณิตศาสตร์ O-NET และ A-NET

Math O-NET(คาบ 1)       [DownLoad]
Math A-NET(คาบ 2)       [DownLoad]
Math A-NET(คาบ 3)       [DownLoad]

**********************************************************

######################################

This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.