แนวข้อสอบคณิคศาสตร์พื้นฐานกลางภาค ม.1 เทอม 1

แนวข้อสอบคณิคศาสตร์พื้นฐานกลางภาค ม.1 เทอม 1    [DownLoad]

สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 เนื้อหากลางภาคส่วนใหญ่จะสอบกันจะมี 2 บทคือ

บทที่ 1. ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) และคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)

บทที่ 2 ระบบจำนวนเต็ม

ในไฟล์นี้จะประกอบไปด้วยข้อสอบแบบตัวเลือก ของเรื่องทั้ง 2 บทนี้ จำนวน 31 ข้อ พร้อมเฉลย

เป็นข้อสอบ บทที่ 1. ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) และคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) จำนวน 15 ข้อ (ข้อ 1-15) และ  บทที่ 2 ระบบจำนวนเต็ม จำนวน 16 ข้อ (ข้อ 16-31) พร้อมเฉลยแต่ตัวเลือกไม่มีคำอธิบาย เหมาแก่การนำไปฝึกทำเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบกลางภาดต้นของนักเรียนชั้น ม.1

สำหรับเนื้อหาที่นักเรียนชั้น ม.1 ที่ควรจะฝึกเพื่อที่จะให้ทำข้อสอบกลางภาคต้นนี้ได้นั้น นักเรียนควรจะต้องมีความรู้

บทที่ 1 ในเรื่อง การหาตัวประกอบ การแยกตัวประกอบ, จำนวนเฉพาะ, การหา ห.ร.ม. โดยวิธี แยกตัวประกอบ การตั้งหารสั้น และวิธีของยูคลิด,  การหา ค.ร.น. โดยวิธีแยกตัวประกอบ วิธีหารสั้น, พร้อมทั้งการนำไปใช้ในการประยุกต์โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

บทที่ 2 ต้องรู้หลักการบวก การลบ การคูณ และการหาร จำนวนเต็ม โดยเฉพาะจำนวนเต็มลบให้เป็น, การหาจำนวนตรงข้าม, การหาค่าสัมบูรณ์, สมบัติของจำนวนเต็ม, การแทนค่าตัวเลขในตัวแปรเพื่อคิดหาคำตอบ

หากมีความรู้ทำได้ครบตามเนื้อหาที่ อ. บอกมานี้ นักเรียนก็จะสามารถทำข้อสอบได้อย่างสบายๆแน่นอน ดั้งนั้นหากมีหัวข้อส่วนไหนที่ยังไม่เข้าใจก็ให้พยายามถามจากครู เพื่อ หรือผู้รู้เพื่อทำให้ตัวเองเข้าใจก็จะช่วยให้เราทำข้อสอบได้นะครับ

credit แนวข้อสอบ : The Brain

 

This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 thoughts on “แนวข้อสอบคณิคศาสตร์พื้นฐานกลางภาค ม.1 เทอม 1