แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.3

P3ประกอบด้วยแบบฝึกจำนวน 8 เล่ม พร้อมเฉลย โดยมีเนื้อหาแบบฝึกดังนี้

[DownLoad]  เล่มที่ 1 เรื่อง ทบทวนการบวกสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000

[DownLoad]  เล่มที่ 2 เรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000

[DownLoad]  เล่มที่ 3 เรื่อง ทบทวนการลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1,000

[DownLoad]  เล่มที่ 4 เรื่อง ทบทวนการลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000

[DownLoad]  เล่มที่ 5 เรื่อง ทบทวนการคูณและการหาร

[DownLoad]  เล่มที่ 6 เรื่องการคูณ

[DownLoad]  เล่มที่ 7 เรื่อง การหาร

[DownLoad]  เล่มที่ 8 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน

[DownLoad] เฉลยแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.3

ที่มา

กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3 and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.