แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นป.2

P2

แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นป.2 ชุดนี้นั้นประกอบด้วย คู่มือการใช้แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว จำนวน 7 เล่ม และเฉลยคำตอบ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้เรียน และผู้ที่สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ต่อไป

[DownLoad]  เล่มที่ 1 เรื่อง การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100

[DownLoad] เล่มที่ 2 เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100(มีการกระจาย)

[DownLoad] เล่มที่ 3 เรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000

[DownLoad] เล่มที่ 4 เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1,000

[DownLoad] เล่มที่ 5 เรื่อง การคูณ

[DownLoad] เล่มที่ 6 เรื่อง การหาร

[DownLoad] เล่มที่ 7 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน

[DownLoad]  คู่มือการใช้แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นป.2

[DownLoad]  เฉลยแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นป.2

credit :: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3 and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.