แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นป.1

แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นป.1

แบบฝึกชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนได้คิดเลขได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ประกอบไปด้วยแบบฝึกจำนวน 6 เล่มพร้อมเคู่มือ และเฉลย

 

b01

แบบฝึกเล่มที่ 1 เรื่องการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 [DownLoad]

 

b02

แบบฝึกเล่มที่ 2 เรื่องการลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 [DownLoad]

 

b03

แบบฝึกเล่มที่ 3 เรื่องการบวกและลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 [DownLoad]

 

b04

แบบฝึกเล่มที่ 4 เรื่องการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100 [DownLoad]

 

b05

แบบฝึกเล่มที่ 5 เรื่องการลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100 [DownLoad]

 

b06

แบบฝึกเล่มที่ 6 เรื่องการบวก ลบระคน [DownLoad]

 

b07

คู่มือการใช้ [DownLoad]

 

b08

เฉลยคำตอบ [DownLoad]

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

[md]

This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3 and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.