แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้น ม.2 หลักสูตร 2551

แผนการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 หลักสูตร 51

แผนการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1        [DownLoad]

ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้จำนวน 6 หน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวัดความยาวและพื้นที่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การนำเสนอข้อมูล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การแปลงทางเรขาคณิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ความเท่ากันทุกประการ

###############################

แผนการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2      [DownLoad]

ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้จำนวน 4 หน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เส้นขนาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โอกาสของเหตุการณ์

###############################

 

 

credit :: AKSORN CHAROEN TAT

 

This entry was posted in มุม ครู อาจารย์ แผนการสอน and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.