แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้น ม.3 หลักสูตร 2551

แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 หลักสูตร 51

แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3  เทอม 1        [DownLoad]

ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้จำนวน 4 หน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความคล้าย

################################

แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3  เทอม 2        [DownLoad]

ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้จำนวน 4 หน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  สถิติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความน่าจะเป็น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

################################

credit : AKSORN CHAROEN TAT

 

This entry was posted in มุม ครู อาจารย์ แผนการสอน and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.