แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.6) หลักสูตร 2551

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ฉบับอนุญาต)

หลักสูตร 2551

ประกอบด้วย คำอธิบายรายวิชา  โครงสร้างรายวิชา  โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้

จำนวน 3 ไฟล์

1. แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.6 (หน่วย 1-10)        [DownLoad]

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวก การลบ การคูณ การหาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมการและการแก้สมการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ตัวประกอบของจำนวนนับ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เส้นขนาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ทิศและแผนผัง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเขียนแผนผัง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ทศนิยม
 

2. แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.6 (หน่วย 11-18)     [DownLoad]

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การบวก การลบทศนิยม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การคูณ การหารทศนิยม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 รูปสี่เหลี่ยม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 รูปวงกลม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 บทประยุกต์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 รูปเรขาคณิตสามมิติและการหาปริมาตร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 17 แผนภูมิและความน่าจะเป็น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 18 การแก้ปัญหาแบบรูปและความสัมพันธ์
 

3. แผนฯ สื่อแม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ป.6        [DownLoad]

Credit :: AKSORN CHAROEN TAT

[md]

This entry was posted in มุม ครู อาจารย์ แผนการสอน and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.