แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.3) หลักสูตร 2551

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์

ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 (ฉบับอนุญาต)

หลักสูตร 2551

จำนวน 5 ไฟล์

01 แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.3 (หน่วย 1-5) [DownLoad]

1.จำนวนนับไม่เกิน 100,000
2.การนับเพิ่ม การนับลด
3.การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000
4.โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 
5. การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000

02 แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.3 (หน่วย 6-10) [DownLoad]

6.โจทย์ปัญหาการลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000
7.การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล
8.การวัดความยาว ความสูง และระยะทาง 
9.การเปรียบเทียบ คาดคะเน และโจทย์ปัญหาความยาว ความสูง และระยะทาง
10.เวลา

03 แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.3 (หน่วย 11-15) [DownLoad]

11.การชั่ง
12.การตวง
13.การคูณ
14.การหาร
15.เงิน

04 แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.3 (หน่วย 16-18) [DownLoad]

16.รูปเรขาคณิต
17.แบบรูปและความสัมพันธ์
18.การบวก ลบ คูณ หารระคน

05 แผนฯ สื่อแม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ป.3 [DownLoad]

Credit :: AKSORN CHAROEN TAT

[MD]

This entry was posted in มุม ครู อาจารย์ แผนการสอน and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.