แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.1 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.1) หลักสูตร 2551

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์

ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1 (ฉบับอนุญาต)

หลักสูตร 2551

ประกอบด้วย 20 หน่วยการเรียนรู้ (4 ไฟล์)

แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.1 (หน่วย 1-5) [DownLoad]

หน่วยการเรียนรู้ที่   1       จำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0

หน่วยการเรียนรู้ที่   2       การเปรียบเทียบจำนวน

หน่วยการเรียนรู้ที่   3       จำนวนนับ 6 ถึง 10

หน่วยการเรียนรู้ที่   4       การเปรียบเทียบจำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0

หน่วยการเรียนรู้ที่   5       การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9

แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.1 (หน่วย 6-10) [DownLoad]

หน่วยการเรียนรู้ที่   6       โจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9

หน่วยการเรียนรู้ที่   7       การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9

หน่วยการเรียนรู้ที่   8       โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9

หน่วยการเรียนรู้ที่   9       จำนวน 11 ถึง 20

หน่วยการเรียนรู้ที่   10     การบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20

แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.1 (หน่วย 11-15) [DownLoad]

หน่วยการเรียนรู้ที่   11     การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20

หน่วยการเรียนรู้ที่   12     การวัดความยาว

หน่วยการเรียนรู้ที่   13     การชั่งและการตวง

หน่วยการเรียนรู้ที่   14     จำนวน 21 ถึง 100

หน่วยการเรียนรู้ที่   15     การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต

แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.1 (หน่วย 16-20) [DownLoad]

หน่วยการเรียนรู้ที่   16    แบบรูปและความสัมพันธ์

หน่วยการเรียนรู้ที่   17    เวลา

หน่วยการเรียนรู้ที่   18    การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 100

หน่วยการเรียนรู้ที่   19    การลบที่มีตั้งตั้งไม่เกิน 100

หน่วยการเรียนรู้ที่  20     การบวกลบระคน

credit : AKSORN CHAROEN TAT
[md]
This entry was posted in มุม ครู อาจารย์ แผนการสอน and tagged , . Bookmark the permalink.

7 thoughts on “แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.1 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.1) หลักสูตร 2551