ตัวอย่างข้อสอบ NT ป.3 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ปี 2552 2553

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2553   [DownLoad]

ปีการศึกษา 2552   [DownLoad]

credit :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา

This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3 and tagged , . Bookmark the permalink.

One thought on “ตัวอย่างข้อสอบ NT ป.3 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ปี 2552 2553