คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1

[DownLoad]

จัดทำตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำจุดประสงค์การเรียนรู้ แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1 ที่ต้องใช้ควบคู่กัน ขั้นตอนการจัดกิจกรรมและใบกิจกรรมของกิจกรรมที่ปรากฏตามหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1 กิจกรรมเสนอแนะ เฉลยชวนคิดและแบบฝึกหัดต่าง ๆ รวมทั้ง ตัวอย่างแบบทดสอบท้ายบท

 

ที่มา :  www.scimath.org

This entry was posted in มุม ครู อาจารย์ แผนการสอน and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.