แบบทดสอบ PRE-O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2559

แบบทดสอบ PRE-O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) [DownLoad]

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ [DownLoad]

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ [DownLoad]

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และ วัฒนธรรม [DownLoad]

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย [DownLoad]

 

ที่มา : เวประบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

(Education Management Information System : EMIS)

This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.