ข้อสอบปลายภาคคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 เทอม 1 ในโรงเรียน ปี 2553

ข้อสอบฉบับนี้เป็นข้อสอบในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับ ในปีการศึกษา 2553

ซึ่งมีเนืั้อหา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 บท

  1. เรื่องจำนวนและตัวเลข
  2. เรื่องการประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง

เป็นข้อสอบจำนวน 3 หน้า 30 ข้อ ไม่มีเฉลยนะครับ

[ DownLoad ]

 

This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.