ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ คณิตศาสต์ ปี 2558 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 2558

รหัสวิชา 39 คณิตศาตร์

สอบวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558

ข้อสอบมี 2 ตอน

ตอนที่ 1 แบบระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข จำนวน 10 ข้อละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน

ตอนที่ 2 แบบปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน รวม 80 คะแนน

ข้อสอบ ฉบับ สทศ  =>  [DownLoad]

ข้อสอบพร้อมเฉลย [DownLoad]   credit : Rath Center

 

md

This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.