การแปลงหน่วยการวัดความยาว พื้นที่ และปริมาตร

การแปรงหน่วยการวัดความยาว  พื้นที่  และปริมาตรจะเรียนในคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้น ม.2  และยังนำไปใช้ประโยชน์ในการแปลงหน่วยต่างๆให้ เป็นหน่วยที่ต้องการกันไป

สำหรับเอกสารนี้จะเป็นการรวมสรุปการแปลงหน่วยทั้งหมดจากหนังสือของ สสวท. ม.2  มาให้นะครับ

[DownLoad]

หน่วยการวัดความยาวในระเมตริก

10           มิลลิเมตร               เท่ากับ    1              เซนติเมตร

100         เซนติเมตร              เท่ากับ    1              เมตร

1,000      เมตร                       เท่ากับ    1              กิโลเมตร

 หน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษ

12           นิ้ว                           เท่ากับ    1              ฟุต

3              ฟุต                          เท่ากับ    1              หลา

1,760      หลา                        เท่ากับ    1              ไมล์

 หน่วยการวัดความยาวในมาตราไทย

12           นิ้ว                           เท่ากับ    1              คืบ

2              คืบ                          เท่ากับ    1              ศอก

4              ศอก                        เท่ากับ    1              วา

20           วา                            เท่ากับ    1              เส้น

400         เส้น                         เท่ากับ    1              โยชน์

กำหนดการเทียบ       1        วา        เท่ากับ       2        เมตร

 หน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษเทียบกับระบบเมตริก (โดยประมาณ)

1              นิ้ว                           เท่ากับ    2.54        เซนติเมตร

1              หลา                        เท่ากับ    0.9144   เมตร

1              ไมล์                        เท่ากับ    1.6093   กิโลเมตร

 หน่วยการวัดพื้นที่ในระบบเมตริก

1  ตารางเซนติเมตร        เท่ากับ    100  ตารางมิลลิเมตร

1  ตารางเมตร                 เท่ากับ    10,000  ตารางเซนติเมตร

1  ตารางกิโลเมตร          เท่ากับ    1,000,000 ตารางเมตร

 หน่วยการวัดพื้นที่ในระบบอังกฤษ

1   ตารางฟุต           เท่ากับ    144   ตารางนิ้ว

1   ตารางหลา         เท่ากับ    9     ตารางฟุต

1   เอเคอร์              เท่ากับ    4,840   ตารางหลา

1   ตารางไมล์        เท่ากับ    640    เอเคอร์

หรือ    1     ตารางไมล์    เท่ากับ    1,7602   ตารางหลา

 หน่วยการวัดพื้นที่ในมาตราไทย

100         ตารางวา                     เท่ากับ    1              งาน

4              งาน                            เท่ากับ    1              ไร่

หรือ        400     ตารางวา          เท่ากับ    1              ไร่

 หน่วยการวัดพื้นที่ในมาตราไทยเทียบกับระบบเมตริก

1         ตารางวา             เท่ากับ    4              ตารางเมตร

1         งาน                    เท่ากับ    400         ตารางเมตร

หรือ        1       ไร่          เท่ากับ    1,600      ตารางเมตร

1         ตารางกิโลเมตร     เท่ากับ    625         ไร่

 หน่วยการวัดพื้นที่ในระบบอังกฤษเทียบกับระบบเมตริก (โดยประมาณ)

1          ตารางนิ้ว                      เท่ากับ    6.4516   ตารางเซนติเมตร

1          ตารางฟุต                     เท่ากับ    0.0929   ตาราเมตร

1          ตารางหลา                   เท่ากับ    0.8361   ตารางเมตร

1          เอเคอร์                         เท่ากับ    4046.856   ตารางเมตร            (2.529 ไร่)

1          ตารางไมล์                   เท่ากับ    2.5899   ตารางกิโลเมตร

 หน่วยการวัดปริมาตรในระบบเมตริก

1        ลูกบาศก์เซนติเมตร              เท่ากับ    1,000    ลูกบาศก์มิลลิเมตร

1        ลูกบาศก์เมตร                        เท่ากับ    1,000,000     ลูกบาศก์เซนติเมตร

1        ลูกบาศก์เซนติเมตร              เท่ากับ    1             มิลลิลิตร

1        ลิตร                                      เท่ากับ    1,000    มิลลิลิตร

หรือ        1              ลิตร                 เท่ากับ    1,000   ลูกบาศก์เซนติเมตร

1,000      ลิตร                               เท่ากับ    1              ลูกบาศก์เมตร

 หน่วยการวัดปริมาณในระบบอังกฤษ

3              ช้อนชา                          เท่ากับ    1              ช้อนโต๊ะ

16           ช้อนโต๊ะ                         เท่ากับ    1              ถ้วยตวง

1              ถ้วยตวง                         เท่ากับ    8              ออนซ์

 หน่วยการวัดปริมาตรในระบบอังกฤษ เทียบกับระบบเมตริก (โดยประมาณ)

1              ช้อนชา                          เท่ากับ    5              ลูกบาศก์เซนติเมตร

1              ถ้วยตวง                         เท่ากับ    240         ลูกบาศก์เซนติเมตร

 หน่วยการวัดน้ำหนักในระบบเมตริก

1              กรัม                                เท่ากับ    1,000       มิลลิกรัม

1              กิโลกรัม                          เท่ากับ    1,000       กรัม

1              เมตริกตัน (ตัน)               เท่ากับ    1,000        กิโลกรัม

หน่วยการวัดน้ำหนักในระบบเมตริกเทียบกับระบบอังกฤษ (โดยประมาณ)

1              กิโลกรัม                          เท่ากับ    2.2046   ปอนด์

1              ปอนด์                              เท่ากับ    0.4536   กิโลกรัม

หน่วยการตวงระบบประเพณีไทยเทียบกับระบบเมตริก

1          ถัง                  มีน้ำหนัก          15           กิโลกรัม      /      1 ถัง      = 20 ลิตร

1          กระสอบ         มีน้ำหนัก         100         กิโลกรัม       /    1 เกวียน = 100 ถัง

This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.