แบบทดสอบ Pre O-net คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2557 พร้อมเฉลย

แบบทดสอบ Pre O-net คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2557 [DownLoad]

แบบทดสอบฉบับนี้มี 40 ข้อ   คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ให้เวลาทำแบบทดสอบ  120 นาที
แบบทดสอบแบ่งเป็น 2 ส่วน  ดังนี้

ตอนที่ 1  แบบระบาย 1 คำตอบ : เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียง 1 คำตอบ  จำนวน 32 ข้อ
(คะแนนเต็ม 80 คะแนน  คือข้อ 1 – 32  ข้อละ 2.5 คะแนน)

ตอนที่ 2   แบบเขียนตอบ  :  หาคำตอบที่ถูกต้องโดยต้องเขียนและระบายตัวเลขที่เป็นคำตอบลงในกระดาษคำตอบ

(ข้อ 26 – 30 ข้อละ 5 คะแนน รวม 25 คะแนน)

 

เฉลยตัวเลือกคำตอบ [DownLoad]

md

This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.