แบบทดสอบ Pre O-net คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2557 พร้อมเฉลย

แบบทดสอบ Pre O-net คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2557 [DownLoad]

ข้อสอบ มี 2 ตอน รวม 100 คะแนน

ตอนที่ 1   แบบเลือกตอบ 1 คำตอบ  :  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
จำนวน 25 ข้อ (ข้อ 1- 25 ข้อละ 3 คะแนน รวม 75 คะแนน)

ตอนที่ 2      แบบเขียนตอบ  :  หาคำตอบที่ถูกต้องโดยต้องเขียนและระบายตัวเลขที่เป็นคำตอบลงในกระดาษคำตอบ (ข้อ 26 – 30 ข้อละ 5 คะแนน รวม 25 คะแนน)

 

เฉลยตัวเลือกคำตอบ [DownLoad]

md

This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.