ข้อสอบ PAT1 มี.ค. 58 พร้อมเฉลยแนวคิดละเอียด

เป็นข้อสอบ + เฉลยคำตอบ + เฉลยแนวคิดละเอียด (สมบูรณ์)
PAT1 (ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558)[Download]

วันที่สอบ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2558

ข้อสอบ จะมี 2 ตอน

ตอนที่ 1  : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 1 – 30)  ข้อละ 6 คะแนน

ตอนที่ 2:  แบบอัตนัย  ระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข
จำนวน 15 ข้อ (ข้อ 31 – 45) ข้อละ 8 คะแนน

รวม 300 คะแนน

ขอขอบคุณ เครดิต : เพจ GTRmath , เพจ คณิตมัธยมปลาย

md

This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.