pre O-net คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 2556

แบบทดสอบ Pre O-NET ชุดที่ 2 [DownLoad]

ข้อสอบชุดนี้ เป็นข้อสอบไว้ฝึกฝนลองทำในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET

จัดทำโดย

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3

ไม่มีเฉลยนะครับ

credit เวป : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

 

 

This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.