ข้อสอบ PAT1 พ.ย. 57 พร้อมเฉลย+ละเอียด

ข้อสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) รหัสวิชา 71   (สอบ พฤศจิกายน 2557)

เป็นข้อสอบที่ อ. เจอเผยแพร่ พิมพ์ออกมานะครับ

วันที่สอบ วันเสาร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ข้อสอบ จะมี 2 ตอน

ตอนที่ 1  : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 1 – 30)  ข้อละ 6 คะแนน

ตอนที่ 2:  แบบอัตนัย  ระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข
จำนวน 15 ข้อ (ข้อ 31 – 45) ข้อละ 8 คะแนน

รวม 300 คะแนน

[DownLoad]   ข้อสอบ PAT1 พ.ย. 57 พร้อมเฉลยตัวเลือก

[DownLoad]  ข้อสอบ PAT1 พ.ย. 57 พร้อมเฉลยวิธีทำละเอียด

เครดิต : GTR MATH , เพจ facebook กลุ่มคณิตมัธยมปลาย, อ.ศิลา(ครูตูน)

*****************************************

This entry was posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.