ผล O-NET ม.6 อึ้ง! คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าครึ่งทุกวิชาเว้น “พละ” พบต่ำสุด 0 คะแนนถึง 5 วิชา

 สทศ.ประกาศผลคะแนน O-NET ม.6 อึ้ง! เฉลี่ยยังต่ำกว่าครึ่งทุกวิชา เว้น “สุขศึกษาและพลศึกษา” ด้านไทย-อังกฤษ-คณิต-ศิลปะ-การงานอาชีพ ต่ำสุด 0 คะแนน อ้างคะแนนลดลง เพราะข้อสอบค่อนข้างยาก ระบุเด็กได้ 0 คะแนนมีไม่มาก เหตุทำข้อสอบไม่ได้ ทำไม่ครบ ชี้สรุปไม่ได้ว่าเด็กไม่ตั้งใจสอบ

วันนี้ (27 มี.ค.) รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ.ได้จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 15-16 ก.พ. 2557 โดยขณะนี้ สทศ.ได้ทำการประกาศผลสอบ O-NET แล้วซึ่งเร็วกว่ากำหนดการประกาศผลสอบเดิมที่กำหนดไว้วันที่ 31 มี.ค. 2557 ทั้งนี้ สทศ.ได้วิเคราะห์ค่าสถิติของการทดสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2556 จำแนกตามวิชา ดังนี้ ภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 413,819 คน คะแนนเฉลี่ย 49.26 คะแนน สูงสุด 97.50 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน สังคมศึกษา ผู้เข้าสอบ 414,955 คน คะแนนเฉลี่ย 33.02 คะแนน สูงสุด 86.88 คะแนน ต่ำสุด 1.25 คะแนน ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบ 414,688 คน คะแนนเฉลี่ย 25.35 คะแนน สูงสุด 98.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน คณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 414,984 คน คะแนนเฉลี่ย 20.48 คะแนน สูงสุด 100.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน วิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 413,839 คน คะแนนเฉลี่ย 30.48 คะแนน สูงสุด 93.00 คะแนน ต่ำสุด 3.00 คะแนน สุขศึกษาและพลศึกษา ผู้เข้าสอบ 413,458 คน คะแนนเฉลี่ย 62.03 คะแนน สูงสุด 97.50 คะแนน ต่ำสุด 2.50 คะแนน ศิลปะ ผู้เข้าสอบ 413,417 คน คะแนนเฉลี่ย 29.00 คะแนน สูงสุด 71.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ผู้เข้าสอบ 413,400 คน คะแนนเฉลี่ย 49.98 คะแนน สูงสุด 90.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน

รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อว่า สำหรับภาพรวมคะแนน O-NET ม.6 ปีนี้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ซึ่งคะแนนอยู่ในระดับนี้มาตลอด ดังนั้น การที่เด็กทำคะแนนได้ต่ำ ไม่ถึงครึ่งจึงสะท้อนชัดเจนว่า โรงเรียนควรจะปรับปรุงการเรียนการสอน ที่เน้นเรื่องกระบวนการคิดวิเคราะห์มากขึ้น โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่ก็มีเรื่องน่าดีใจคือ ปีนี้นักเรียนทำคะแนนได้เพิ่มขึ้น 4 วิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี เฉลี่ยเพิ่มขึ้นวิชาละ 2-8 คะแนน ส่วนวิชาที่คะแนนลดลง คือ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ เฉลี่ยลดลง วิชาละ 2-3 คะแนน ซึ่งถือว่าไม่มาก

“จากการวิเคราะห์พบว่า วิชาที่นักเรียนทำคะแนนลดเป็นเพราะข้อสอบค่อนข้างยาก ส่วนวิชาที่เพิ่ม ความยากง่ายอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนที่มีเด็กทำคะแนนได้ 0 ในวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และการงานอาชีพฯ นั้น เท่าที่ดู มีเด็กทำได้คะแนน 0 จำนวนไม่มาก คิดเป็น 0.05% ของผู้เข้าสอบทั้งหมดในแต่ละวิชาเท่านั้น ซึ่งมี 2 สาเหตุคือ เด็กทำข้อสอบไม่ได้ หรือเด็กทำข้อสอบไม่ครบ แต่ไม่สามารถสรุปได้ว่าเด็กไม่ตั้งใจสอบ เพราะO-NET เป็นการสอบรวมยอดความรู้ที่เน้นการนำไปใช้ และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ดังนั้นโรงเรียนควรนำผลสอบที่ออกไปไปขับเคลื่อนการเรียนการสอนให้ดีขึ้น” ผอ.สทศ.กล่าว

ผอ.สทศ.กล่าวต่อว่า สำหรับมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่ต้องการตรวจสอบผลคะแนนสอบ O-NET ม.6 สำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบผลคะแนน O-NET ผ่านทางระบบ RPS ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th ในส่วนของนักเรียน ครูอาจารย์ หรือโรงเรียนที่ต้องการดูผลสอบจำแนกตามขนาดโรงเรียน ที่ตั้งโรงเรียน จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา ที่ต้องการนำผลคะแนน O-NET และค่าสถิติต่างๆ ไปใช้สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ทางเว็บไซต์เช่นกัน ทั้งนี้ สทศ.จะเปิดให้นักเรียนขอยื่นดูกระดาษคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 โดยวิธีการยื่นคำร้องด้วยตนเอง หรือ มอบผู้แทน ในวันที่ 28-30 มี.ค. 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น. ณ อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 ค่าธรรมเนียมวิชาละ 20 บาทต่อคน สามารถดาวน์โหลดใบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบได้ทางเว็บไซต์ สทศ.หรือมารับที่ สทศ.พร้อมสำเนาบัตรประชาชน กรณีมอบให้ผู้อื่นยื่นคำร้องแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนผู้สอบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้องแทน โดย สทศ.จะเปิดให้บริการดูกระดาษคำตอบ O-NET วันพุธที่ 9 เม.ย. 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น.

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์ 27 มีนาคม 2557

 

ค่าสถิติ การสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2556

stat_onetM6_2556

This entry was posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน. Bookmark the permalink.

Comments are closed.