Jul 30

ด่วน ! สคบ.สั่งเบรคโฆษณา “เปปทีน” แล้ว-เตรียมเชิญ “โอสถสภา” แจง

ด่วน ! เลขาฯ สคบ.ส่งหนังสือขอความร่วมมืองดโฆษณา “เปปทีน” หลังพบประเด็นที่อาจทำให้เข้าใจผิด 4 เรื่อง-เตรียมเชิญ บ.โอสถสภาฯ เข้าชี้แจง

จากกรณีที่ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (สพท.) เคลื่อนไหวเรียกร้องให้ บริษัท โอสถสภา จำกัด ในฐานะผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม “เปปทีน” ให้ละเว้นการนำนิสิตนักศึกษาแพทย์ มารับหน้าที่พรีเซ็นเตอร์โฆษณาเครื่องดื่ม “เปปทีน” เพราะก่อให้เกิดภายลักษณ์ที่ไม่เหมาะสม และอาจเป็นการละเมิดหลักจรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์บางประการ Read More »

Posted in Uncategorized | Comments Off on ด่วน ! สคบ.สั่งเบรคโฆษณา “เปปทีน” แล้ว-เตรียมเชิญ “โอสถสภา” แจง
Jul 26

ข้อสอบเก่าคณิตศาสตร์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี

ข้อสอบเก่าคณิตศาสตร์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี

แบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค 31201 ชั้น ม.4      [DownLoad]

แบบทดสอบมี 2 ตอน

ตอนที่ 1 ปรนัย จำนวน 20 ข้อ

ตอนที่ 2 อัตนัย 5 ข้อ

เนื้อหาในแบบทดสอบ : ตรรกศาสตร์ 20 ข้อ

#####################################

แบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้น ม.4      [DownLoad]

ข้อสอบ 30 ข้อ

เนื้อหาในแบบทดสอบ : เซต ข้อ 1-10 ,  จำนวนจริง ข้อ 11-30

#####################################

ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค 42202 ชั้น ม.5     [DownLoad]

ข้อสอบแบบเติมคำตอบจำนวน 20 ข้อ

เนื้อหาในข้อสอบ : จำนวนเชิงซ้อน ข้อ 1-12 , ทฤษฎีกราฟ ข้อ 13-20

#####################################

credit : www.concept-apply.com
Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , , , , | Comments Off on ข้อสอบเก่าคณิตศาสตร์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี
Jul 23

ข้อสอบเก่าคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ (จังหวัดอุดรธานี)

ข้อสอบเก่าวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.4 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ(อุดรธานี)

ข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้น ม.4       [DownLoad]

เป็นข้อสอบ ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย จำนวน 15 ข้อ 15 คะแนน

เรื่อง เซต และ การให้เหตุผล

#################################

ข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้น ม.4        [DownLoad]

ข้อสอบ ปรนัย จำนวน 15 ข้อ 

เรื่อง ตรรกศาสตร์

################################# Read More »

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged | Comments Off on ข้อสอบเก่าคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ (จังหวัดอุดรธานี)
Jul 21

ข้อสอบ PISA (คณิตศาสตร์) โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ

โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) เป็นโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจว่าระบบการศึกษาของประเทศได้เตรียมเยาวชนของชาติให้พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตและการมีส่วนร่วมในสังคมในอนาคตเพียงพอหรือไม่ โดย PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนวัย 15 ปี ที่จะใช้ความรู้และทักษะเพื่อเผชิญกับโลกในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน ในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

PISA เลือกประเมินนักเรียนอายุ 15 ปี ซึ่งเป็นวัยที่จบการศึกษาภาคบังคับ การสุ่มตัวอย่างนักเรียนทำตามระบบอย่างเคร่งครัด เพื่อประกันว่านักเรียนเป็นตัวแทนของนักเรียนทั้งระบบ อีกทั้งการวิจัยในทุกขั้นตอนต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ OECD  ทุกประเทศต้องทำตามกฎเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การวิจัยมีคุณภาพอยู่ในระดับเดียวกัน และข้อมูลของทุกประเทศมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้สามารถนำมาวิเคราะห์ร่วมกันได้ 

สำหรับ PISA ประเทศไทย ได้กำหนดกรอบการสุ่มตัวอย่าง (sampling frame) เป็นนักเรียนอายุ 15 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป จากโรงเรียนทุกสังกัด 

ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA คณิตศาสตร์

1. ตัวอย่างการประเมินผลนานาชาติ PISA คณิตศาสตร์ 

[DownLoad]

2 ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2)   

[DownLoad]

credit :   pisathailand.ipst.ac.th

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Comments Off on ข้อสอบ PISA (คณิตศาสตร์) โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ
Jul 19

ชื่นมื่น! ประถมฯไทยคว้า 4 เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก

นร.ประถมฯไทยคว้า 4 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน รวม 15 รางวัล จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ที่ฮ่องกง เดินทางกลับถึงประเทศไทย วันที่ 19 ก.ค.นี้

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานด่วนเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 18 ก.ค.ว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือกและส่งผู้แทนนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน 12 คน เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา Po Leung Kuk Primary Mathematics world Contest (PMWC 2017) ระหว่างวันที่ 13-19 ก.ค.2556 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลปรากฏว่านักเรียนทั้ง 12 คน สามารถคว้ารางวัลได้ทั้ง 3 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทบุคคล ได้ 3 เหรียญทอง ได้แก่ ด.ช.จิรายุส จินาพงศ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ด.ญ.กมลลักษณ์ วัฒนาพิทักษ์กุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ และ ด.ช.พิสิษฐ์ จินดานุวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ (แผนกประถม) กรุงเทพมหานคร Read More »

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน | Comments Off on ชื่นมื่น! ประถมฯไทยคว้า 4 เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก
Jul 19

ชุดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน

Untitled-1

ชุดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน[DownLoad]

เป็นหนังสือชุดวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น ตามหลักสูตร 2544

พิมพ์ครั้งที่ 1 ปี 2546

ที่จัดทำโดยกรมการศึกษานอกโรงเรียน

ประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 7 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1. จำนวนและการดำเนินการ
ตอนที่ 2. การวัดพื้นที่ผิวและปริมาตร
ตอนที่ 3. เรขาคณิตและการแปลงทางเรขาคณิต
ตอนที่ 4. สมการและอสมการเชิงเส้น
ตอนที่ 5. สถิติและการนำเสนอข้อมูล
ตอนที่ 6. ความน่าจะเป็น
ตอนที่ 7. การใช้เหตุผล

ภายในจะประกอบไปด้วยเนื้อหา แบบฝึกหัด พร้อมเฉลยคำตอบแบบฝึกหัด เหมาะสำหรับนำมาอ่านมาทำแบบฝึกหัดเพื่อศึกษาความรู้คณิตศาสตร์ในระดับ ม.ต้น เพื่อความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนเรื่องต่างๆ

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Comments Off on ชุดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน
Jul 18

ศธ.ห่วง ร.ร.ใหญ่ดูดครูเก่งจาก ร.ร.โนเนม หวั่นกระทบคุณภาพ

ศธ.ห่วงปัญหาโรงเรียนใหญ่ดูดครูเก่งจาก ร.ร.ขนาดกลางและเล็กโนเนม สร้างปัญหาเหลื่อมล้ำ “จาตุรนต์” ฝากเขตพื้นที่ฯหาหนทางแก้ปัญหา

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มสมาคมนักบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบตนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของตน โดยตนได้เน้นย้ำว่าเขตพื้นที่การศึกษาจะมีบทบาทช่วยผลักดันการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนการสอนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างไร ซึ่งต่อไปต้องทำเรื่องวิทยฐานะให้เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนมากขึ้น ขณะเดียวกันเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการโยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หากไม่มีทิศทางที่ชัดเจนบางเขตพื้นที่การศึกษาอาจอยู่ในสภาพที่ทำให้โรงเรียนที่มีชื่อเสียง โรงเรียนขนาดใหญ่ดูดครูดี หรือครูเก่งจากโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางที่ไม่มีชื่อเสียงไป จนส่งผลให้เกิดความแตกต่างอย่างมากระหว่างโรงเรียน ฉะนั้นเป็นโจทย์ที่เขตพื้นที่การศึกษาจะต้องทำอย่างไรไม่ให้เกิดความแตกต่างเหลื่อมล้ำกันมากเกินไป โดยดูจากการแต่งตั้งโยกย้ายมาเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง นอกจากนี้ต้องดูการสร้างขวัญกำลังใจ แก้ปัญหาครูอยู่ในโรงเรียนที่ห่างไกลจากภูมิลำเนา

“ผมได้ฝากเขตพื้นที่การศึกษาไปช่วยกันคิดว่าต่อไปควรจะมีแนวทางให้ ศธ.หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีบันทึกความตกลงกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อกำหนดเกณฑ์ต่างๆ ให้เขตพื้นที่การศึกษาไปใช้ในการทำงานและทำหน้าที่ได้อย่างไร เช่น เรื่องการพัฒนาคุณภาพอย่างทั่วถึงไม่กระจุกบางพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งหากให้เขตพื้นที่การศึกษาบริหารนานๆ ก็จะพบว่าบางพื้นที่คุณภาพการศึกษาอ่อนมากๆ หรือบางเขตพื้นที่การศึกษามีโรงเรียนคุณภาพกระจุกตัวและปล่อยให้โรงเรียนจำนวนมากไม่มีคุณภาพ” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์  17 กรกฎาคม 2556       
 
 

แต่ในความคิดผมโรงเรียนใหญ่ดูดเด็กเก่งนั้นละ ที่น่ากระทบคุณภาพโรงเรียนเล็กๆไปเต็มๆมากกว่า โรงเรียนเล็กกว่าจะมีจะปั้นเด็กเก่งได้ซักไม่กี่คนก็ถูกโรงเรียนใหญ่ๆเด่นๆดังๆดูดไปหมด โรงเรียนก็ไม่เหลือเด็กเก่งละ แต่ยังไง ความจริงแล้วอยู่ที่ตัวเราเองมากกว่า หากเราขยัน ตั้งใจ และทำแต่ความดี ไม่ว่าอยู่โรงเรียนเล็กหรือใหญ่เราก็สามารถโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้ครับ ^^

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน | Comments Off on ศธ.ห่วง ร.ร.ใหญ่ดูดครูเก่งจาก ร.ร.โนเนม หวั่นกระทบคุณภาพ
Jul 17

แนวข้อสอบคณิคศาสตร์พื้นฐานกลางภาค ม.1 เทอม 1

แนวข้อสอบคณิคศาสตร์พื้นฐานกลางภาค ม.1 เทอม 1    [DownLoad]

สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 เนื้อหากลางภาคส่วนใหญ่จะสอบกันจะมี 2 บทคือ

บทที่ 1. ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) และคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)

บทที่ 2 ระบบจำนวนเต็ม

ในไฟล์นี้จะประกอบไปด้วยข้อสอบแบบตัวเลือก ของเรื่องทั้ง 2 บทนี้ จำนวน 31 ข้อ พร้อมเฉลย

เป็นข้อสอบ บทที่ 1. ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) และคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) จำนวน 15 ข้อ (ข้อ 1-15) และ  บทที่ 2 ระบบจำนวนเต็ม จำนวน 16 ข้อ (ข้อ 16-31) พร้อมเฉลยแต่ตัวเลือกไม่มีคำอธิบาย เหมาแก่การนำไปฝึกทำเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบกลางภาดต้นของนักเรียนชั้น ม.1

สำหรับเนื้อหาที่นักเรียนชั้น ม.1 ที่ควรจะฝึกเพื่อที่จะให้ทำข้อสอบกลางภาคต้นนี้ได้นั้น นักเรียนควรจะต้องมีความรู้

บทที่ 1 ในเรื่อง การหาตัวประกอบ การแยกตัวประกอบ, จำนวนเฉพาะ, การหา ห.ร.ม. โดยวิธี แยกตัวประกอบ การตั้งหารสั้น และวิธีของยูคลิด,  การหา ค.ร.น. โดยวิธีแยกตัวประกอบ วิธีหารสั้น, พร้อมทั้งการนำไปใช้ในการประยุกต์โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

บทที่ 2 ต้องรู้หลักการบวก การลบ การคูณ และการหาร จำนวนเต็ม โดยเฉพาะจำนวนเต็มลบให้เป็น, การหาจำนวนตรงข้าม, การหาค่าสัมบูรณ์, สมบัติของจำนวนเต็ม, การแทนค่าตัวเลขในตัวแปรเพื่อคิดหาคำตอบ

หากมีความรู้ทำได้ครบตามเนื้อหาที่ อ. บอกมานี้ นักเรียนก็จะสามารถทำข้อสอบได้อย่างสบายๆแน่นอน ดั้งนั้นหากมีหัวข้อส่วนไหนที่ยังไม่เข้าใจก็ให้พยายามถามจากครู เพื่อ หรือผู้รู้เพื่อทำให้ตัวเองเข้าใจก็จะช่วยให้เราทำข้อสอบได้นะครับ

credit แนวข้อสอบ : The Brain

 

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged , , , | 2 Comments
Jul 15

แบบทดสอบตามจุดประสงค์ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

แบบทดสอบตรรกศาสตร์เบื้องต้น ม.4

ช่วงนี้สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 สายวิทย์คณิต และ สายศิลป์คำนวณ จะต้องสอบคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเรื่องตรรกศาสตร์กัน วันนี้ อ. ก็เลยไปค้นหาไฟล์ข้อสอบวัดจุดประสงค์เรื่องนี้ที่เคยออกเอาไว้ทดสอบเด็กนักเรียนที่เคยสอนเมื่อนานมาแล้ว เอามาให้ได้เอาไปลองทำกันดู เป็นแบบทดสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องนี้ครบทุกจุดประสงค์ในการเรียนตรรกศาสตร์ เป็นข้อสอบพื้นฐานแบบง่ายๆ เพื่อทดสอบความเข้าใจในการเรียนเรื่องตรรกศาสตร์ตั้งแต่หัวข้อ ประพจน์ การหาค่าความจริง สมมูล นิเสธ สัจนิรันดร์ ประโยคเปิด ตัวบ่งปริมาณ และการอ้างเหตุผล ในข้อสอบจะมีครบทุกหัวข้อเลย  แต่เนื่องจากเป็นข้อสอบที่ออกไว้นานมากแล้วจึงหาเฉลยไม่เจอแล้ว แต่ข้อสอบก็ไม่ได้ยากมากอะไร สามารถเปิดตำราค้นคว้าพร้อมทำได้ไม่น่าจะยาก เหมาะการการนำไปฝึกทำเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบกลางภาควิชาคณิตศาตร์เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.4 ได้ หรือหากมีข้อไหนไม่แน่ใจในการหาคำตอบก็สอบถามทิ้งเอาไว้ได้ไว้ อ. เข้าเวปมาแล้วจะตอบเป็นข้อๆไปให้

แบบทดสอบตามจุดประสงค์ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น   [DownLoad]

จำนวนข้อสอบ 20 ข้อ แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก

credit ข้อสอบโดย : อ.สุชาต @ sckmath.in.th

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged | Comments Off on แบบทดสอบตามจุดประสงค์ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
Jul 15

เทคนิคการเตรียมตัวสอบคณิตศาสตร์ให้ผ่าน

s01

ช่วงนี้ก็เป็นช่วงสอบกลางภาคกันแล้ว หลังจากที่ได้ลงข้อสอบประเภทต่างๆมามากแล้ว วันนี้ก็มาดูถึงวิธีการในการเตรียมตัวสอบกันบ้างดีกว่าว่าควรทำอยากไรให้สอบวิชาคณิตศาสตร์ได้มีโอกาสสอบผ่าน เพราะเท่าที่เห็นส่วนใหญ่กันวิชานี้เป็นหนึ่งในวิชาที่นักเรียนสอบตกกันมากวิชาหนึ่ง มาดูกันครับว่าจะต้องเตรียมตัวทำอะไรกันบ้าง

ขั้นที่ 1. การรู้เขารู้เรา 

ตรงนี้สำคัญมากจากการที่ผมสอนเด็กนักเรียนมามากมายจะเห็นได้ว่านักเรียนแต่ละคนนั้นมีการรู้จักการสอบ และข้อสอบแตกต่างกันไป ซึ่งบางคนนั้นเมือถึงวันสอบยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะสอบคณิตศาสตร์อะไร ระหว่าง พื้นฐาน หรือเพิ่มเติม หรือว่า เนื้อหาที่สอบจะออกเรื่องอะไรบ้าง เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว แค่เนื้อหาเรื่องที่จะต้องสอบยังไม่รู้เลย แล้วจะเอาความรู้อะไรไปสอบเพื่อที่จะทำข้อสอบให้ผ่าน ดังนั้นขั้นนี้ก็หมายถึงการสอบถามข้อมูลการสอบจากครู อาจารย์ หรือเพื่อนๆด้วยกันให้ได้รู้ว่าเนื้อหาที่จะสอบนั้นประกอบไปด้วยเรื่องอะไรบ้าง มีออกส่วนไหนเรื่องไหนเน้น กี่คะแนนบ้าง ตัวข้อสอบนั้นเป็นแบบตัวเลือก เติมคำตอบ หรือแนวแสดงวิธีทำ ซึ่งข้อมูลพวกนี้เราจะพอสามารถสืบถามจาก ครู อาจารย์ ได้  เพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวได้ถูก

ขั้นที่ 2 สรุปสูตรเนื้อหา Read More »

Posted in Uncategorized | Comments Off on เทคนิคการเตรียมตัวสอบคณิตศาสตร์ให้ผ่าน