Category Archives: มุม ครู อาจารย์ แผนการสอน

แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ต่างๆ ทุกสาขาวิขา

Jan 23

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้น ม.2 หลักสูตร 2551

แผนการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 หลักสูตร 51 แผนการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1        [DownLoad] ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้จำนวน 6 หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวัดความยาวและพื้นที่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การนำเสนอข้อมูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การแปลงทางเรขาคณิต หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ความเท่ากันทุกประการ ############################### แผนการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์ … Read More

Posted in มุม ครู อาจารย์ แผนการสอน | Tagged | Comments Off on แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้น ม.2 หลักสูตร 2551
Jan 23

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้น ม.3 หลักสูตร 2551

แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 หลักสูตร 51 แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3  เทอม 1        [DownLoad] ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้จำนวน 4 หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความคล้าย ################################ แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3  เทอม 2        [DownLoad] ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้จำนวน 4 หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  … Read More

Posted in มุม ครู อาจารย์ แผนการสอน | Tagged | Comments Off on แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้น ม.3 หลักสูตร 2551