Category Archives: มุม ครู อาจารย์ แผนการสอน

แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ต่างๆ ทุกสาขาวิขา

Jul 12

คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [DownLoad] คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาสาระ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอน แนวทางการจัดกิจกรรมในหนังสือเรียน การวัดผลประเมินผลระหว่างเรียน การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบฝึกหัดท้ายบทกับจุดมุ่งหมายประจำบท ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครูซึ่งเป็นความรู้ที่ครูควรทราบนอกเหนือจากเนื้อหาในหนังสือเรียน ตัวอย่างแบบทดสอบประจำบทพร้อมเฉลย รวมทั้งเฉลยแบบฝึกหัด ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ต้องใช้ควบคู่กัน

Posted in มุม ครู อาจารย์ แผนการสอน | Tagged | Comments Off on คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
Jul 12

คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 [DownLoad] คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 จัดทำตามผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาสาระ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอน แนวทางการจัดกิจกรรมในหนังสือเรียน การวัดผลประเมินผลระหว่างเรียน การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบฝึกหัดท้ายบทกับจุดมุ่งหมายประจำบท ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครูซึ่งเป็นความรู้ที่ครูควรทราบนอกเหนือจากเนื้อหาในหนังสือเรียน ตัวอย่างแบบทดสอบประจำบทพร้อมเฉลย รวมทั้งเฉลยแบบฝึกหัด ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 ที่ต้องใช้ควบคู่กัน credit : scimath.org/

Posted in มุม ครู อาจารย์ แผนการสอน | Tagged , | Comments Off on คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
Jul 11

คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1 [DownLoad] จัดทำตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำจุดประสงค์การเรียนรู้ แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1 ที่ต้องใช้ควบคู่กัน ขั้นตอนการจัดกิจกรรมและใบกิจกรรมของกิจกรรมที่ปรากฏตามหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1 กิจกรรมเสนอแนะ เฉลยชวนคิดและแบบฝึกหัดต่าง ๆ รวมทั้ง ตัวอย่างแบบทดสอบท้ายบท   ที่มา :  www.scimath.org

Posted in มุม ครู อาจารย์ แผนการสอน | Tagged | Comments Off on คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
May 27

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.6) หลักสูตร 2551

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ฉบับอนุญาต) หลักสูตร 2551 ประกอบด้วย คำอธิบายรายวิชา  โครงสร้างรายวิชา  โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 3 ไฟล์ 1. แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.6 (หน่วย 1-10)        [DownLoad] หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวก การลบ การคูณ การหาร หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมการและการแก้สมการ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ตัวประกอบของจำนวนนับ  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เส้นขนาน หน่วยการเรียนรู้ที่ … Read More

Posted in มุม ครู อาจารย์ แผนการสอน | Tagged | Comments Off on แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.6) หลักสูตร 2551
May 21

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.5) หลักสูตร 2551

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ฉบับอนุญาต) หลักสูตร 2551 ประกอบด้วย คำอธิบายรายวิชา  โครงสร้างรายวิชา  โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 4 ไฟล์ 1. แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.5 (หน่วย 1-5)     [DownLoad] หน่วยการเรียนรู้ที่  1     จำนวนนับ                      หน่วยการเรียนรู้ที่  2     มุม                                  หน่วยการเรียนรู้ที่  3     เส้นขนาน                     หน่วยการเรียนรู้ที่  4     สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น   หน่วยการเรียนรู้ที่  5     เศษส่วน           

Posted in มุม ครู อาจารย์ แผนการสอน | Tagged | Comments Off on แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.5) หลักสูตร 2551
May 17

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.4) หลักสูตร 2551

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ฉบับอนุญาต) หลักสูตร 2551 ประกอบด้วย คำอธิบายรายวิชา  โครงสร้างรายวิชา  โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 4 ไฟล์ 1. แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.4 (หน่วย 1-5) [DownLoad] หน่วยการเรียนรู้ที่  1     จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 หน่วยการเรียนรู้ที่  2     การบวกและการลบ หน่วยการเรียนรู้ที่  3     เรขาคณิต หน่วยการเรียนรู้ที่  4     การคูณ หน่วยการเรียนรู้ที่  5     การหาร      

Posted in มุม ครู อาจารย์ แผนการสอน | Tagged | 3 Comments
May 13

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.3) หลักสูตร 2551

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 (ฉบับอนุญาต) หลักสูตร 2551 จำนวน 5 ไฟล์ 01 แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.3 (หน่วย 1-5) [DownLoad] 1.จำนวนนับไม่เกิน 100,000 2.การนับเพิ่ม การนับลด 3.การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 4.โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000  5. การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000

Posted in มุม ครู อาจารย์ แผนการสอน | Tagged | Comments Off on แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.3) หลักสูตร 2551
May 07

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.2) หลักสูตร 2551

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 2 (ฉบับอนุญาต) หลักสูตร 2551 ภายในไฟล์ประกอบด้วย คำอธิบายรายวิชา  โครงสร้างรายวิชาโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 13 หน่วยการเรียนรู้ จำนวน 3 ไฟล์ แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.2 (หน่วย 1-5)   [DownLoad] หน่วยการเรียนรู้ที่  1     จำนวนนับไม่เกิน 1,000 หน่วยการเรียนรู้ที่  2     การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 หน่วยการเรียนรู้ที่  3     การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1,000 หน่วยการเรียนรู้ที่  4     แบบรูปและความสัมพันธ์     หน่วยการเรียนรู้ที่  5     … Read More

Posted in มุม ครู อาจารย์ แผนการสอน | Tagged | Comments Off on แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.2) หลักสูตร 2551
May 06

แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.1 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.1) หลักสูตร 2551

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1 (ฉบับอนุญาต) หลักสูตร 2551 ประกอบด้วย 20 หน่วยการเรียนรู้ (4 ไฟล์) แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.1 (หน่วย 1-5) [DownLoad] หน่วยการเรียนรู้ที่   1       จำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0 หน่วยการเรียนรู้ที่   2       การเปรียบเทียบจำนวน หน่วยการเรียนรู้ที่   3       จำนวนนับ 6 ถึง 10 หน่วยการเรียนรู้ที่   4       การเปรียบเทียบจำนวนนับ 1 … Read More

Posted in มุม ครู อาจารย์ แผนการสอน | Tagged , | 7 Comments
Jan 23

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้น ม.1 หลักสูตร 2551

แผนการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 หลักสูตร 51 ม.1 เทอม 1 ม.1 เทอม 2 credit :: AKSORN CHAROEN TAT

Posted in มุม ครู อาจารย์ แผนการสอน | 1 Comment