Category Archives: ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6

ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6
ข้อสอบ ความรู้ในระดับ ป.4-ป.6 รวมไปถึงข้อสอบเข้า ม.1

Mar 07

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม ปีการศึกษา 2551

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม  ปีการศึกษา 2551 เป็นข้อสอบที่ได้มาจากเวปของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม ที่บอกว่าเป็นข้อสอบ ม.1 ปีการศึกษา 2551 เหมาะสำหรับนำไปใช้ฝึกฝนเพื่อนเตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม หรือโรงเรียนอื่นๆได้ ไม่มีเฉลยนะครับ [DownLoad] credit : เวปโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | 1 Comment
Mar 07

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ฉบับนี้เป็นแนวข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ เหมาสำหรับใช้ฝึกฝนทำเพื่อนเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 ในทุกๆโรงเรียน โดยเฉพาะสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตต่างๆ มีพร้อมฉลยแบบละเอียด [DownLoad ข้อสอบ] [เฉลยวิธีทำ] credit : สถาบันกวดวิชาบิ๊กเบรน  

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , , , , | 1 Comment
Feb 17

เสริมคิด คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ปี 2551-2552)

เสริมคิด คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา [DownLoad] (แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2551-2552) โดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เพื่อการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมเฉลยแนวคิด [md]

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | Leave a comment
Feb 14

ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถมปลาย ปี 2544-2553

  ข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สอบแข่งขันรอบที่ 1) วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมเฉลย ในบางปีที่หาได้นะครับ ตอนนี้หาได้ปี  2552 ปีเดียว [ประจําปี พ.ศ. 2553]       [เฉลยเฉพาะคำตอบ]       [เฉลยวิธีทำละเอียด] [ประจําปี พ.ศ. 2552]       [เฉลยเฉพาะคำตอบ]       [เฉลยวิธีทำละเอียด] 

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | Leave a comment
Feb 12

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า Gifted ม.1 ปี 2555 พร้อมเฉลย

ข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า GIFTED ม.1 ปี 2555 [DownLoad] เป็นข้อสอบส่วนกลางที่ใช้ในคัดเลือกในการสอบเข้าประเภทห้องเรียนพิเศษ ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ (Gifted) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ปี 2555 ในบางโรงเรียน เฉลยโดย อ. สุชาต

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , , , | Leave a comment
Feb 11

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต ข้อสอบคณิตศาสตร์ชุดนี้เป็นข้อสอบจริงเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่ง ในปี 2550 ใช้เป็นแนวในการสอบเข้า เหมาะสำหรับฝึกฝนทำเพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนต่างๆ มีระดับความยากพอประมาณ พร้อมเฉลยคำตอบแบบตัวเลือก [ข้อสอบปี 2550 พร้อมเฉลย] [md]

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , , | 1 Comment
Feb 11

เอกสารความรู้ 8 ปี คณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา

เอกสารความรู้ 8 ปี คณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา [DownLoad] เอกสาร 8 ปี คณิตศาสตร์โลกเป็นการนำเสนอข้อสอบที่ใช้แข่งขันคณิตศาสตร์โลกระดับประถมศึกษา Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest (PMWC) ที่ฮ่องกง ปี 2540 ถึง 2547 รวม 8 ปี พร้อมเฉลยแนวคิดในการหาคำตอบ

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Leave a comment
Feb 01

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT (National Test)

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT (National Test) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมเฉลย ใช้สำหรับฝึกทำเป็นแนวข้อสอบในการเตรียมสอบ Onet ป.6 ได้ ชุดที่ 1 ฉบับปี 2548  ชุดที่ 2 ฉบับปี 2549 ชุดที่ 3 ฉบับปี 2550 ชุดที่ 4 ฉบับปี 2551 ชุดที่ 5 ฉบับปี 2552 [b]

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Leave a comment
Jan 31

เฉลย ข้อสอบ ONET 54 (ปีการศึกษา 2553) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6

เฉลย ข้อสอบ ONET 54 (ปีการศึกษา 2553) วิชาคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ป.6 ชุด 62A เป็นเฉลยแบบ ตัวเลือก และตัวเลขคำตอบ ลงในข้อสอบ ไม่มีคำอธิบายวิธีทำ   [DownLoad]   ตัวข้อสอบส่วนคณิตศาสตร์ onet 54 ชุด 62A [DownLoad]   [b]

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Leave a comment
Jan 31

ข้อสอบ Pre ONET 2555 วิชา คณิตศาสตร์ ป.6 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ Pre O-NET 2555 วิชา คณิตศาสตร์  [DownLoad] ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) ใช้สำหรับฝึกทำเป็นแนวข้อสอบเป็นแนข้อสอบในการเตรียมสอบ o-net ได้ เฉลย

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Leave a comment