Category Archives: ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6

ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6
ข้อสอบ ความรู้ในระดับ ป.4-ป.6 รวมไปถึงข้อสอบเข้า ม.1

Apr 10

เสริมคิดคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา (2555-2556)

E-Book เสริมคิดคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา [DownLoad] เป็นตัวอย่างแบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2555-2556 ภายในเล่มประกอบด้วยข้อสอบคณิตศาสตร์พร้อมเฉลยแนวคิดข้อสอบ โดยข้อสอบจะมี 2 ปี คือ 2555 และ 2556 และจะมี 2 รอบคือ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบสอง ระดับประเทศ แบ่งเป็น ฉบับที่ 1 จะเป็นแบบฉบับภาษาไทย และ ฉบับที่ 2 จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษ

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on เสริมคิดคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา (2555-2556)
Feb 02

ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS 2011 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

[DownLoad] ชื่อหนังสือ ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS 2011  วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชื่อผู้แต่ง โครงการ TIMSS 2011 THAILAND สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ ISBN 978 – 616 – 7235 – 52 – 3 จํานวนพิมพ์ 2,000 เล่ม ปีที่พิมพ์ 2556 พิมพ์ที่ บริษัทแอดวานซ์พริ้นติ้งเซอร์วิสจํากัด 90/3  หมู่ 4 ตําบลบางโฉลงอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร. 0-2203-1147  … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS 2011 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Jan 12

pre O-net คณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2556

แบบทดสอบ Pre O-NET ป.6 ชุดที่ 2 [DownLoad] ข้อสอบชุดนี้ เป็นข้อสอบไว้ฝึกฝนลองทำในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET จัดทำโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ไม่มีเฉลยนะครับ credit เวป : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on pre O-net คณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2556
Jan 12

โครงการฝึกสมองประลองปัญญา pretest ม.1 โรงเรียนหอวัง 2558

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน, ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on โครงการฝึกสมองประลองปัญญา pretest ม.1 โรงเรียนหอวัง 2558
Dec 08

pretest ม.1โรงเรียนเทพศิรินทร์ ประจำปี 2558

  รับสมัคร              1 ธ.ค. 2557 – 24 ม.ค. 2558   ทดสอบ                25 มกราคม 2558   ประกาศผล            30 มกราคม 2558   สมัครสอบออนไลน์    http://pretest.debsirin.ac.th

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน, ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on pretest ม.1โรงเรียนเทพศิรินทร์ ประจำปี 2558
Oct 17

ข้อสอบแข่งขันชิงแชมป์การคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 13 ระดับ ป.5-6 พร้อมเฉลย

ข้อสอบแข่งขันชิงแชมป์การคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 13 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 สอบวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2555 [DownLoad ข้อสอบพร้อมเฉลย]  

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on ข้อสอบแข่งขันชิงแชมป์การคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 13 ระดับ ป.5-6 พร้อมเฉลย
Jul 21

เอกสาร “โครงการ “เมจิ เทนไซ ติวน้องสู่เส้นชัย เข้าม. 1 ปีที่ 2 “

เกี่ยวกับโครงการ “โครงการ “เมจิ เทนไซ ติวน้องสู่เส้นชัย เข้าม. 1 ปีที่ 2 “   ในปัจจุบัน การรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับต่างๆ ทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งในระดับอุดมศึกษา ต่างใช้กระบวนการสอบคัดเลือกเป็นเกณฑ์หลัก ในการรับนักเรียนเข้าเรียนของโรงเรียนต่างๆ  โดยเฉพาะนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2556 ซึ่งนักเรียนทุกคนต้องสอบ 8 วิชา ตามสาระการเรียนรู้ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นปีแรก รวมทั้งใช้ประกอบในการพิจารณาเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในการสอบรอบปกติด้วย โดยสัดส่วนของคะแนนสอบเข้า 5 วิชาพื้นฐาน คือวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมกันในสัดส่วน 80% … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , , | Comments Off on เอกสาร “โครงการ “เมจิ เทนไซ ติวน้องสู่เส้นชัย เข้าม. 1 ปีที่ 2 “
Jan 14

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์เก่าเข้าม.1 โรงเรียนหอวัง

หัวข้อนี้มาสลับเป็นเรื่องข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 กันบ้างนะครับ หลังจากช่วงนี้ลงแต่ข้อสอบ ม. ปลายกันมาตลอด ส่วนนี้จะเป็นตัวอย่างข้อสอบเก่าโรงเรียนหอวังปีการศึกษา 2548 นำมาลงเป็นตัวอย่างให้จำนวน 10 ข้อ โดยข้อสอบส่วนนี้จะเป็นข้อสอบในเรื่องของจำนวน ใน  ข้อแรกข้อที่ 41 จะเป็นเรื่องจำนวนในการหารลงตัวพื้นฐานธรรมดา ส่วนข้อ 42-45 จะเป็นเรื่องของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ทั้ง 4ข้อ ข้อสอบ 4 ข้อนี้หากมีความรู้เรื่องการหา ห.ร.ม. ค.ร.น. แม่นๆก็สามารถทำได้สบายๆ

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , , , | Comments Off on ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์เก่าเข้าม.1 โรงเรียนหอวัง
Sep 10

การแก้โจทย์ปัญหาและบทประยุกต์

เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการการอบรมครู วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแก้โจทย์ปัญหาและบทประยุกต์ จัดทําโดยสาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [DownLoad] เอกสารเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาและบทประยุกต์ ยกร่างโดย ผศ.ดร.สมวงษ์ แปลงประสพโชคอาจารย์สถาบันราชภัฏพระนครสําหรับใช้ประกอบ การประชุมปฏิบัติการการอบรมครูในโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2543       ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 13 – 15 กันยายน 2543  ณโรงแรม รอยัลเบญจากรุงเทพฯ สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษาหวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้เข้ารับการอบรมและผู้ที่สนใจสาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษาขอขอบคุณ ผศ.ดร.สมวงษ์ แปลงประสพโชคและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทําเอกสาร หากพบข้อบกพร่องประการใดโปรดแจ้งให้ทราบเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงต่อไป สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร่และเทคโนโลยี

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , , | Comments Off on การแก้โจทย์ปัญหาและบทประยุกต์
Aug 27

ข้อสอบแข่งขัน โครงการ E-SARN MATH TOP TEN ระดับประถมศึกษา ปี 2552

หลังจากได้ลงปี 2554 กับ 2553 ไปแล้ววันนี้ก็ได้ไปเสาะหาปีอื่นๆมาเพิ่มก็ได้พบของปี 2552ก็เลยนำมาลงให้ต่อครับ และก็ได้มาพร้อมด้วยเฉลยข้อสอบเช่นเคย การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการ E-SARN MATH TOP TEN ช่วงชั้นที่ 2 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 ประจำปีการศึกษา 2552 สอบวันที่ 10 มกราคม 2553 เวลา 9.00-11.00 ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 29 ข้อ ตอนที่ 2 แบบเติมคำตอบ จำนวน 14 ข้อ ข้อสอบคณิตศาสตร์ … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on ข้อสอบแข่งขัน โครงการ E-SARN MATH TOP TEN ระดับประถมศึกษา ปี 2552