Category Archives: ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6

ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6
ข้อสอบ ความรู้ในระดับ ป.4-ป.6 รวมไปถึงข้อสอบเข้า ม.1

Jan 31

แบบทดสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 ปี การศึกษา 2559

ใกล้จะถึงวันสอบ O-NET ในปี 2560 นี้กันแล้วนะครับ วันนี้ก็ได้นำ ข้อสอบ PRE O-NET ปี 2559 มาให้เอาไปลองทำกันก่อนลงสนามจริงกัน แบบทดสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 ปี การศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    [DownLoad] กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    [DownLoad] กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      [DownLoad] กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และ วัฒนธรรม      [DownLoad] กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      [DownLoad] ที่มา : … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on แบบทดสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 ปี การศึกษา 2559
Aug 24

ข้อสอบ TEDED วิชา คณิตศาสตร์ ปี 2557 ระดับประถมศึกษา พร้อมเฉลย

ใกล้ถึงวันที่จะสอบ TEDET กันแล้วนะครับ วันนี้เลยเอาข้อสอบพร้อมเฉลยมาลงไว้ให้เอาไปทดลองทำกันก่อนสอบ หรือจะเอาไว้ฝึกทำเสริมความรู้ก็ดี ข้อสอบ TEDED คณิตศาสตร์ 2557 ระดับประถมศึกษปีที่ 2     [DownLoad]       เฉลย [DownLoad] ระดับประถมศึกษปีที่ 3     [DownLoad]        เฉลย [DownLoad] ระดับประถมศึกษปีที 4     [DownLoad]        เฉลย [DownLoad] ระดับประถมศึกษปีที่ … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3, ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on ข้อสอบ TEDED วิชา คณิตศาสตร์ ปี 2557 ระดับประถมศึกษา พร้อมเฉลย
Jun 14

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2558 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2558 ข้อสอบ [DownLoad] เฉลยข้อสอบ [DownLoad] credit : สทศ. md

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2558 พร้อมเฉลย
Mar 21

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาลและสาธิต

มาละครับวันนี้ก็ใกล้ถึงวันเวลาที่จะสอบเข้า ม.1 ในปี 2559 นี้กันแล้ว สำหรับวันนี้ก็จะนำแนวข้อสอบเข้า ม. 1  พร้อมเฉลยแบบตัวเลือกมาให้ได้ลองทำกัน สำหรับข้อสอบชุดนี้เป็นแบบตัวเลือก 4 คำตอบ จำนวน 50 ข้อ เป็นข้อสอบที่อยู่ในระดับที่เรียกว่าไม่ยากมาก เหมาะสำหรับแนวเตรียมสอบเข้า โรงเรียนทั่วๆไปกันนะครับ แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม .1 โรงเรียนรัฐบาล ชุด 1  [DownLoad]   md

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , , | Comments Off on แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาลและสาธิต
Feb 11

ข้อสอบ Pre-Test เข้า ม.1 2559 สตรีวิทยา พร้อมเฉลย

ข้อสอบ Satriwit Pre-Test 2559 ทดสอบพื้นฐานความรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สอบวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559 วิชาที่สอบ มี 5 วิชา ที่นำมาลงให้เป็นส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ ข้อ 1-30 ข้อสอบคณิตศาสตร์ [DownLoad] เหมาะสำหรับใช้ฝึกทำข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้า ม.1 รร.รัฐบาลต่างๆ

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบ Pre-Test เข้า ม.1 2559 สตรีวิทยา พร้อมเฉลย
Jan 31

แบบทดสอบ Pre O-net คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2557 พร้อมเฉลย

แบบทดสอบ Pre O-net คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2557 [DownLoad] ข้อสอบ มี 2 ตอน รวม 100 คะแนน ตอนที่ 1   แบบเลือกตอบ 1 คำตอบ  :  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว จำนวน 25 ข้อ (ข้อ 1- 25 ข้อละ 3 คะแนน รวม 75 คะแนน) ตอนที่ 2      แบบเขียนตอบ  :  หาคำตอบที่ถูกต้องโดยต้องเขียนและระบายตัวเลขที่เป็นคำตอบลงในกระดาษคำตอบ (ข้อ … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | Comments Off on แบบทดสอบ Pre O-net คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2557 พร้อมเฉลย
Jan 13

ข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 รร.หอวัง ปี 2548 ฉบับเต็ม

ข้อสอบเก่าเข้า ม.1 รร.หอวัง ปี 2548 [DownLoad] ข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.1 โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2548 วิชาคณิตศาสตร์ ข้อ 41-80 เวลา 40 นาที ข้อสอบคณิตศาสตร์ฉบับนี้ ถึงแม้จะเป็นข้อสอบเก่า แต่ก็ยังสามารถใช้ในการนำมาฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์ในการทำโจทย์คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมตัวในการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาลต่างๆได้   md

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 รร.หอวัง ปี 2548 ฉบับเต็ม
Apr 10

เสริมคิดคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา (2555-2556)

E-Book เสริมคิดคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา [DownLoad] เป็นตัวอย่างแบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2555-2556 ภายในเล่มประกอบด้วยข้อสอบคณิตศาสตร์พร้อมเฉลยแนวคิดข้อสอบ โดยข้อสอบจะมี 2 ปี คือ 2555 และ 2556 และจะมี 2 รอบคือ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบสอง ระดับประเทศ แบ่งเป็น ฉบับที่ 1 จะเป็นแบบฉบับภาษาไทย และ ฉบับที่ 2 จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษ

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on เสริมคิดคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา (2555-2556)
Feb 02

ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS 2011 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

[DownLoad] ชื่อหนังสือ ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS 2011  วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชื่อผู้แต่ง โครงการ TIMSS 2011 THAILAND สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ ISBN 978 – 616 – 7235 – 52 – 3 จํานวนพิมพ์ 2,000 เล่ม ปีที่พิมพ์ 2556 พิมพ์ที่ บริษัทแอดวานซ์พริ้นติ้งเซอร์วิสจํากัด 90/3  หมู่ 4 ตําบลบางโฉลงอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร. 0-2203-1147  … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS 2011 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Jan 12

pre O-net คณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2556

แบบทดสอบ Pre O-NET ป.6 ชุดที่ 2 [DownLoad] ข้อสอบชุดนี้ เป็นข้อสอบไว้ฝึกฝนลองทำในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET จัดทำโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ไม่มีเฉลยนะครับ credit เวป : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on pre O-net คณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2556