Category Archives: ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3

ข้อสอบ ความรู้ในระดับ ม.1- ม.3 รวมไปถึงข้อสอบเข้า ม.4

Feb 08

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ คัดเลือกเข้า Gifted Math ม.4 รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ คัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ (Gifted Math) รร.มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม ปีการศึกษา 2550 เป็นข้อสอบพร้อมเฉลยข้อสอบแบบอธิบายละเอียด ใช้สำหรับฝึกฝนในการสอบเข้าเรียน ห้อง Giffted math ม.4 ของโรงเรียยนต่างๆได้ [แบบทดสอบ 2 ฉบับ] [เฉลยฉบับที่ 1] [เฉลยฉบับที่ 2]   [b]

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged , | 1 Comment
Feb 08

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์มาตรฐานช่วงชั้นที่ 3 ม.1-3 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์มาตรฐานช่วงชั้นที่ 3 ม.1-3 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ มีจำนวน 5 ชุด แต่ละชุดประกอบไปด้วยข้อสอบจำนวน 100 ข้อ พร้อมเฉลยแบบตัวเลือก [ชุดที่ 1] [ชุดที่ 2] [ชุดที่ 3] [ชุดที่ 4] [ชุดที่ 5]   [b]

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Comments Off on ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์มาตรฐานช่วงชั้นที่ 3 ม.1-3 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
Feb 08

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-3 พร้อมเฉลย

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-3 มีเฉลยแบบตัวเลือกภายในชุดข้อสอบด้วย ใช้สำหรับฝึกฝนในการเตรียมตัวสอบกลางภาคและปลายภาค ชั้น ม.1   [ชุดที่ 1]    [ชุดที่ 2] ชั้น ม.2   [ชุดที่ 1]    [ชุดที่ 2] ชั้น ม.3   [ชุดที่ 1]    [ชุดที่ 2]   [b]

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Comments Off on ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-3 พร้อมเฉลย
Jan 31

ข้อสอบ Pre ONET 2555 วิชา คณิตศาสตร์ ม.3 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ Pre O-NET 2555 วิชา คณิตศาสตร์ [DownLoad] ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3  ( ม.3 )   ใช้เพื่อฝึกฝนทำก่อนสอบ onet จริง เฉลย

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged , | 3 Comments
Jan 28

แนวแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.2 สาระคณิตศาสตร์ (ข้อสอบ las ม.2)

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ข้อสอบคณิตศาสตร์ las ม.2 ) las ม.2 คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 las ม.2 คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 las ม.2 คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2551 **ไม่มีเฉลยนะครับ   credit : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา   [md]

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Comments Off on แนวแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.2 สาระคณิตศาสตร์ (ข้อสอบ las ม.2)
Jan 24

แบบทดสอบ”โครงการลับสมองปลองฝีมือ” ชั้น ม.1 ร.ร.บดินทรเดชา

แบบทดสอบ”โครงการลับสมองปลองฝีมือ : Brush Up Your Brain” ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2553 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทย์คณิต ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) เฉพาะส่วนวิชาคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับ มี 2 ตอน ตอนที่ 1 ปรนัยมี 20 ข้อ ตอนที่ 2 อัตนัยมี 10 ข้อ

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Comments Off on แบบทดสอบ”โครงการลับสมองปลองฝีมือ” ชั้น ม.1 ร.ร.บดินทรเดชา
Jan 21

ข้อสอบ PRE O-NET 54 คณิตศาสตร์ ม.3 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ PRE O-NET 54 คณิตศาสตร์ ม.3 ฉบับนี้ เป็นข้อสอบที่ใช้ฝึกเตรียมความพร้อมก่อนลงสอบสนาม Onet จริง   ##เฉลย##

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Comments Off on ข้อสอบ PRE O-NET 54 คณิตศาสตร์ ม.3 พร้อมเฉลย