Category Archives: ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3

ข้อสอบ ความรู้ในระดับ ม.1- ม.3 รวมไปถึงข้อสอบเข้า ม.4

Sep 12

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.4

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.4 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ฉบับนี้ถ้าจำไม่ผิดผมเจอมาจากเวปโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเองเมื่อนานมาแล้ว ซึ่งจำได้ว่าในเวปเขียนว่าเป็นแนวข้อสอบเก่าเข้า ม.4 ของทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเอง แต่ก็จำรายละเอียดไม่ได้แล้วว่าใช่หรือไม่ใช่ หรือว่าเป็นข้อสอบเก่าปีไหน แต่ยังไรก็ตามข้อสอบคณิตศาสตร์ฉบับนี้ก็เหมาะสำหรับใช้ฝึกฝนทำในการเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนรัฐบาลและสาธิตต่างๆได้ แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.4  [DownLoad] เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ จำนวน 50 ข้อ ไม่มีเฉลยนะครับ

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Comments Off on แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.4
Aug 16

ข้อสอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ปีการศึกษา 2552

พอดีเห็นเป็นช่วงการรับสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์พอดี วันนี้ก็เลยไปจัดหาแนวข้อสอบเก่าของสมาคมคณิตศาสตร์ ม.ต้นมาให้ได้ฝึกทำกัน สำหรับข้อสอบฉบับนี้ เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.ต้น ประจำปีการศึกษา 2552 จัดสอบในวันที่ 22 พฤษศจิกายน 2552 เวลา 9.00 – 12.00 น. ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อสอบแบบเลือกตอบ 20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 40 คะแนน ตอนที่ 2 ข้อสอบแบบเขียนเฉพาะคำตอบ 20 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Comments Off on ข้อสอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ปีการศึกษา 2552
Jul 21

ข้อสอบ PISA (คณิตศาสตร์) โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ

โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) เป็นโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจว่าระบบการศึกษาของประเทศได้เตรียมเยาวชนของชาติให้พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตและการมีส่วนร่วมในสังคมในอนาคตเพียงพอหรือไม่ โดย PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนวัย 15 ปี ที่จะใช้ความรู้และทักษะเพื่อเผชิญกับโลกในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน ในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ PISA เลือกประเมินนักเรียนอายุ 15 ปี ซึ่งเป็นวัยที่จบการศึกษาภาคบังคับ การสุ่มตัวอย่างนักเรียนทำตามระบบอย่างเคร่งครัด เพื่อประกันว่านักเรียนเป็นตัวแทนของนักเรียนทั้งระบบ อีกทั้งการวิจัยในทุกขั้นตอนต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ OECD  ทุกประเทศต้องทำตามกฎเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การวิจัยมีคุณภาพอยู่ในระดับเดียวกัน และข้อมูลของทุกประเทศมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้สามารถนำมาวิเคราะห์ร่วมกันได้  สำหรับ PISA ประเทศไทย ได้กำหนดกรอบการสุ่มตัวอย่าง (sampling frame) เป็นนักเรียนอายุ 15 ปี … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Comments Off on ข้อสอบ PISA (คณิตศาสตร์) โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ
Jul 19

ชุดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน

ชุดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน[DownLoad] เป็นหนังสือชุดวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น ตามหลักสูตร 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปี 2546 ที่จัดทำโดยกรมการศึกษานอกโรงเรียน ประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 7 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1. จำนวนและการดำเนินการ ตอนที่ 2. การวัดพื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 3. เรขาคณิตและการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 4. สมการและอสมการเชิงเส้น ตอนที่ 5. สถิติและการนำเสนอข้อมูล ตอนที่ 6. ความน่าจะเป็น ตอนที่ 7. การใช้เหตุผล ภายในจะประกอบไปด้วยเนื้อหา แบบฝึกหัด … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Comments Off on ชุดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน
Jul 17

แนวข้อสอบคณิคศาสตร์พื้นฐานกลางภาค ม.1 เทอม 1

แนวข้อสอบคณิคศาสตร์พื้นฐานกลางภาค ม.1 เทอม 1    [DownLoad] สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 เนื้อหากลางภาคส่วนใหญ่จะสอบกันจะมี 2 บทคือ บทที่ 1. ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) และคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) บทที่ 2 ระบบจำนวนเต็ม ในไฟล์นี้จะประกอบไปด้วยข้อสอบแบบตัวเลือก ของเรื่องทั้ง 2 บทนี้ จำนวน 31 ข้อ พร้อมเฉลย เป็นข้อสอบ บทที่ 1. ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) และคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) จำนวน 15 ข้อ (ข้อ 1-15) … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged , , , | 2 Comments
Jul 01

ข้อสอบโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา (ข้อสอบ TME พร้อมเฉลย)

ข้อสอบโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา (ข้อสอบ TME) ข้อสอบปี 2555  ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อสอบปี 2554  ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตัวอย่างแนวคิดในการเฉลยคำตอบข้อสอบปี 2554      ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  — [DownLoad] ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 — [DownLoad] ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 — [DownLoad] ข้อสอบปี 2553  ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged , , | Comments Off on ข้อสอบโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา (ข้อสอบ TME พร้อมเฉลย)
Jun 28

เอกสารประกอบการบรรยาย O-NET คณิตศาสตร์ ม.3

เอกสารประกอบการบรรยาย O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 โดยครูไพรวัล ดวงตา [DownLoad] ภายในไฟล์ประกอบด้วย ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 52 ถึง 55 โดยแยกเรื่องตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ  23 ข้อ สาระที่ 2 การวัด 18 ข้อ สาระที่ 3 เรขาคณิต 18 ข้อ สาระที่ 4 พีชคณิต 28 ข้อ สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Comments Off on เอกสารประกอบการบรรยาย O-NET คณิตศาสตร์ ม.3
Apr 21

แนวข้อสอบ โครงการ พสวท. วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น

แนวข้อสอบ โครงการ พสวท. วิชา คณิตศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น เล่ม 1 โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [DownLoad] ภายในไฟล์เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์ ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ  15 ข้อ ตอนที่ 2 แบบเติมคำตอบ 20 ข้อ ตอนที่ 3 แบบ แสดงวิธีทำ 2 ข้อ [DownLoad เฉลย] credit เฉลย : WWW.PRATABONG.COM

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Comments Off on แนวข้อสอบ โครงการ พสวท. วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
Apr 11

ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สมาคมศิษย์เก่า รร.นครสวรรค์ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๓ ชั้น ม.2

[DownLoad] เป็นข้อสอบแข่งขันระดับประเทศ สำหรับ นร. ชั้น ม.2 ที่จัดโดยสมาคมศิษย์เก่า รร.นครสวรรค์ ข้อสอบ แบบเติมคำตอบจำนวน 50 ข้อ (ไม่มีเฉลย)

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Comments Off on ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สมาคมศิษย์เก่า รร.นครสวรรค์ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๓ ชั้น ม.2
Apr 01

ข้อสอบพร้อมเฉลย วัดความรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1-3 ปี 2555

ข้อสอบพร้อมเฉลย วัดความรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1-3 ปี 2555 เป็นข้อสอบวัดความรู้ในะดับ ม.ต้น จำนวน ชั้นละ 50 ข้อ พร้อมเฉลยวิธีทำแบบอธิบายละเอียด เหมาะสำหรับฝึกทำวัดความรู้ในระดับชั้น ม.1-3 [คณิตศาสตร์ ม.1]            [เฉลยวิธีทำ] [คณิตศาสตร์ ม.2]            [เฉลยวิธีทำ] [คณิตศาสตร์ ม.3]            [เฉลยวิธีทำ] credit … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged , , , , | 1 Comment