Category Archives: ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3

ข้อสอบ ความรู้ในระดับ ม.1- ม.3 รวมไปถึงข้อสอบเข้า ม.4

Jul 04

รายละเอียดกำหนดการ TEDET ประจำปี 2560

กำหนดการสอบ TEDED ปี 2560  ระดับชั้น ป.2- ม.3 รับสมัครถึง 14 ก.ค. 2560 สอบ 3 ก.ย. 2560 รายละเอียดตามรูปเลยครับ   ใบสมัคร TEDET 2560 +รายละเอียด [Click] ใบสมัคร TEDET 2560 [Click]

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน, ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3, ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6, ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Comments Off on รายละเอียดกำหนดการ TEDET ประจำปี 2560
Jan 31

แบบทดสอบ PRE-O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2559

แบบทดสอบ PRE-O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) [DownLoad] กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ [DownLoad] กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ [DownLoad] กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และ วัฒนธรรม [DownLoad] กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย [DownLoad]   ที่มา : เวประบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS)

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Comments Off on แบบทดสอบ PRE-O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2559
Sep 22

ข้อสอบปลายภาคคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 เทอม 1 ในโรงเรียน ปี 2553

ข้อสอบฉบับนี้เป็นข้อสอบในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับ ในปีการศึกษา 2553 ซึ่งมีเนืั้อหา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 บท เรื่องจำนวนและตัวเลข เรื่องการประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง เป็นข้อสอบจำนวน 3 หน้า 30 ข้อ ไม่มีเฉลยนะครับ [ DownLoad ]  

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบปลายภาคคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 เทอม 1 ในโรงเรียน ปี 2553
Jun 14

ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2558 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-NET  รหัสวิชา 94 คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2558  สอบวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ข้อสอบ [DownLoad] เฉลยข้อสอบ [DownLoad] credit : สทศ. md

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2558 พร้อมเฉลย
Feb 07

ข้อสอบ O-NET ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

ช่วงนี้ นร. ม.3 ก็ใกล้จะสอน O-NET ในปีการศึกษา 2558 กันแล้วนะครับ ในวันนี้ก็เลยเอาข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ในปีการศึกษา 2556 หรือเรียกย่อๆกันว่า onet 57 มาให้ได้ลองทำกันดูนะครับ เป็นไฟล์ที่มีผู้นำมาพิมพ์ไฟล์ใหม่ แล้วจังหวะได้เจอมาพอดีนะครับ แต่ดูแล้ว เนื้อหาข้อสอบแล้วเป็นของจริงละครับ ^^ ข้อสอบ O-NET  ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 [DownLoad] รหัสวิชา 94 วิชาคณิตศาสตร์ สอบ วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.30 – 10.00 น. ข้อสอบมี … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged , , | Comments Off on ข้อสอบ O-NET ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
Feb 03

การแปลงหน่วยการวัดความยาว พื้นที่ และปริมาตร

การแปรงหน่วยการวัดความยาว  พื้นที่  และปริมาตรจะเรียนในคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้น ม.2  และยังนำไปใช้ประโยชน์ในการแปลงหน่วยต่างๆให้ เป็นหน่วยที่ต้องการกันไป สำหรับเอกสารนี้จะเป็นการรวมสรุปการแปลงหน่วยทั้งหมดจากหนังสือของ สสวท. ม.2  มาให้นะครับ [DownLoad] หน่วยการวัดความยาวในระเมตริก 10           มิลลิเมตร               เท่ากับ    1              เซนติเมตร 100         เซนติเมตร              เท่ากับ    1              เมตร 1,000      เมตร                       เท่ากับ    1              กิโลเมตร

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Comments Off on การแปลงหน่วยการวัดความยาว พื้นที่ และปริมาตร
Jan 31

แบบทดสอบ Pre O-net คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2557 พร้อมเฉลย

แบบทดสอบ Pre O-net คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2557 [DownLoad] แบบทดสอบฉบับนี้มี 40 ข้อ   คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ให้เวลาทำแบบทดสอบ  120 นาที แบบทดสอบแบ่งเป็น 2 ส่วน  ดังนี้ ตอนที่ 1  แบบระบาย 1 คำตอบ : เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียง 1 คำตอบ  จำนวน 32 ข้อ (คะแนนเต็ม 80 คะแนน  คือข้อ 1 – 32  … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged , | Comments Off on แบบทดสอบ Pre O-net คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2557 พร้อมเฉลย
May 14

เสริมคิดคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (2555-2556)

E-Book เสริมคิดคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา [DownLoad] เป็นตัวอย่างแบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2555-2556 ภายในเล่มประกอบด้วยแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา พร้อมเฉลยแบบแนวคิดข้อสอบ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ โดยในข้อสอบจะมี 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 จะเป็นแบบฉบับภาษาไทย และ ฉบับที่ 2 จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษ

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Comments Off on เสริมคิดคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (2555-2556)
Jan 12

pre O-net คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 2556

แบบทดสอบ Pre O-NET ชุดที่ 2 [DownLoad] ข้อสอบชุดนี้ เป็นข้อสอบไว้ฝึกฝนลองทำในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET จัดทำโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ไม่มีเฉลยนะครับ credit เวป : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3    

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Comments Off on pre O-net คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 2556
Sep 17

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ปลายภาคต้น ม.1

สวัสดีครับสำหรับผู้ที่หลงเข้ามาในเวป sckmath แห่งนี้ ^^ ก็ไม่ค่อยได้อัพเดทเวปซักเท่าไหร่ในช่วงนี้ เนื่องจากติดภารกิจงานต่างๆ  ช่วงนี้ก็เป็นช่วงสอบปลายภาคที่ 1 กันแล้วหลังจากเปิดเรียนกันมาจะครบเทอมก็จะถึงช่วงเวลาที่จะได้ทำสอบความรู้จากการเรียนมาทั้งหมดว่าเรามีความรู้กันแค่ไหน ตั้งใจเรียนกันแค่ไหน ผลลัพธ์ก็คงจะออกมาจากการสอบครั้งนี้ละครับ สำหรับนักเรียนคนใดที่ตั้งใจ ก็จะรู้สึกว่าสบายๆ แต่ถ้าไม่ค่อยได้ตั้งใจมาก่อน งานนี้ได้เหนื่อยกันหน่อย ต้องขยันอ่านๆกันหน่อย ยังไงก็พยายามขยันๆตั้งใจอ่าน ตั้งใจทำให้ดีที่สุดแล้วความสำเร็จก็จะมาหาเราเองละครับ อย่างไรก็ตาม อ. ขอให้นักเรียนทุกๆคนสอบผ่านทุกวิชาได้คะแนนดีๆกันนะครับ สำหรับวันนี้ก็เลยได้นำตัวอย่างแนวข้อสอบคณิตศาสตร์พื้นฐานปลายภาค สำหรับ นักเรียนชั้น ม.1 มาลงให้ซึ่งภายในข้อสอบก็จะประกอบไปด้วยเรื่อง เลขยกกำลังและเรื่องพื้นฐานทางเรขาคณิตจำนวนอย่างละ 15 ข้อพร้อมเฉลยคำตอบแบบตัวเลือก มาให้ได้ฝึกฝนได้ลองทำก่อนจะไปเจอข้อสอบจริงๆกัน

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged , , | Comments Off on แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ปลายภาคต้น ม.1