Author Archives: อ.สุชาต

Aug 21

ข้อสอบแข่งขัน โครงการ E-SARN MATH TOP TEN ระดับประถมศึกษา ปี 2554

การสอบแข่งขันโครงการ E-SARN MATH TOP TEN ประจำปีการศึกษา 2554 สอบวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 9.00-11.00 น. ระดับประถมศึกษา หลังจากที่ได้ลงข้อสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์โครงการ E-SARN MATH TOP TEN ปีการศึกษา 2553 ไป ผมก็ได้ไปหาของปีอื่นๆมาก็เลยได้เจอตัวข้อสอบประจำปี 2554 ก็เลยนำมาให้ลงให้ต่อพร้อมกับเฉลยคำตอบของข้อสอบด้วย หวังว่าข้อสอบฉบับนี้คงได้มีประโยชน์สำหรับผู้ที่จะสอบแข่งขันโครงการนี้ในปีต่อๆไปหรือสำหรับนำไปฝึกฝนวัดความรู้ในระดับประถมเพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 ก็ได้ ภายในไฟล์ประกอบด้วย ข้อสอบ จำนวน 2 ตอน ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , , | Leave a comment
Aug 19

แบบทดสอบแข่งขันโครงการ E-Sarn Math Top Ten ปีการศึกษา 2553 ช่วงชั้นที่2

โครงการ E-SARN MATH TOP TEN โดยสมาคมนักเรียนเก่าขอนแก่นวิทยายน ร่วมกับโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน แบบทดสอบช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) เป็นโครงการจัดสอบแข่งขัวัดความรู้ด้านคณิตศาสตร์ที่ทาง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนได้กำหนดจัดการแข่งขันขึ้นในทุกๆปี  สำหรับข้อสอบชุดนี้เป็นข้อสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.4-ป.6 ที่จัดแข่งในปีการศึกษา 2553 ภายในไฟล์ประกอบด้วย ข้อสอบ จำนวน 2 ตอน ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 29 ข้อ ตอนที่ 2 แบบเติมคำตอบ จำนวน 14 ข้อ เนื้อหาข้อสอบก็อยู่ในระดับชั้น ป.4-6 เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ป.4 – … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | Leave a comment
Aug 16

ข้อสอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ปีการศึกษา 2552

พอดีเห็นเป็นช่วงการรับสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์พอดี วันนี้ก็เลยไปจัดหาแนวข้อสอบเก่าของสมาคมคณิตศาสตร์ ม.ต้นมาให้ได้ฝึกทำกัน สำหรับข้อสอบฉบับนี้ เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.ต้น ประจำปีการศึกษา 2552 จัดสอบในวันที่ 22 พฤษศจิกายน 2552 เวลา 9.00 – 12.00 น. ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อสอบแบบเลือกตอบ 20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 40 คะแนน ตอนที่ 2 ข้อสอบแบบเขียนเฉพาะคำตอบ 20 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Leave a comment
Aug 14

การสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 14 ปี 2556 พร้อมตัวอย่างข้อสอบปีก่อน(2555)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกาศกำหนดการ โครงการสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 14 สมัครสอบ 1 พฤษภาคม -  20 กันยายน 2556 ค่าสมัคร 250 บาท รายละเอียดโครงการสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ครั้งที่ 14 ใบสมัคร โปรดอ่านก่อนทำการสมัครสอบแข่งขันชิงแชมป์ฯ ครั้งที่ 14   ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ (ป.5-ป6) ราชภัฏพระนคร แข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 13 สอบ ตุลาคม 2555 พร้อมเฉลยคำตอบ [DownLoad]  

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน | Tagged | Leave a comment
Aug 14

รับสมัครสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2556

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนที่อยู่ในระดับประถมศึกษา เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556 เข้าระบบการสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ genius.ipst.ac.th หรือ www.ipst.ac.th ระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2556 รับสมัครสอบ 2 วิชา คือ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ ค่าสมัครสอบ 100 บาทต่อวิชา รายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ [DownLoad]

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน | Leave a comment
Aug 14

การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สมาคมคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2556

วันนี้เปิดไปเจอข่าวการจัดสอบแข่งขันของทางสมาคมคณิตศาสตร์ ก็เลยนำข่าวมาแจ้งให้ทราบกันนะครับ หากสนใจก็ไปสมัครสอบกันได้เพื่อทดสอบความสามารถของตัวเองว่ามีความรู้พร้อมสำหรับในการสอบแข่งขันกับผู้อื่นได้มากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงส่วนที่ยังมีข้อผิดพลาดอยู่ สมาคมคณิตศาสตร์ ประกาศรับสมัคร สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2556 การจัดสอบมี 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการสอบแข่งขันมี 2 ประเภท คือประเภทบุคคล และประเภททีม รับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 20 ก.ย. 56 รายละเอียดเพิ่มเติม และใบสมัคร   [DownLoad]

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน | Tagged | Leave a comment
Aug 14

ข้อสอบรับตรงโควต้าเข้า ม.ขอนแก่น วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2551-2555

ข้อสอบ โควต้า รับตรง มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2551     คณิตศาสตร์ (สายวิทย์)   [DownLoad] เฉลยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์  (สายวิทย์)  [DownLoad] คณิตศาสตร์ (สายศิลป์)   [DownLoad] ปีการศึกษา 2552     คณิตศาสตร์ (สายวิทย์)     [DownLoad] ปีการศึกษา 2553 ไม่มี —- ปีการศึกษา 2554   คณิตศาสตร์ (สายวิทย์)   [DownLoad] คณิตศาสตร์ (สายศิลป์)   [DownLoad] ปีการศึกษา 2555 … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Leave a comment
Aug 11

แนวข้อสอบจริงเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2552

ข้อสอบคณิตศาสตร์ฉบับนี้ เป็นข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าจริง เข้า ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง เมื่อปี 2552  เหมาะแก่การนำมาใช้ฝึกฝนทำ เพื่อเป็นแนวข้อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนต่างๆได้ รายละเอียดเอกสาร เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ พร้อมเฉลยคำตอบแบบตัวเลือกไม่มีอธิบายคำตอบ [DownLoad]  ข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 สาธิต ปี 2552 พร้อมเฉลย

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | 1 Comment
Aug 09

รวมเอกสาร Brand’s Summer Camp วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2007 ถึง ปี 2013

เอกสารติววิชาคณิตศาสตร์ชุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆที่มีการติวฟรีและแจกเอกสารฟรีทั้งในรูปหนังสือและไฟล์ pdf ก็คือเอกสารแบนด์ซัมเมอร์แคมป์ ซึ่งจากที่สะสมและรวมรวมมาก็มีมาตั้งแต่อดีดในสมัยตั้งแต่ยังเป็น Onet Anet กันเลย ซึ่งไม่ว่าจะสมัยใดโจทย์เหล่านี้ก็ยังสามารถนำมาฝึกทำกันได้อยู่เสมอยิ่งฝึกทำโจทย์ได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีประสบการณ์กับโจทย์คณิตมากขึ้น และจะได้เห็นว่าแนวข้อสอบสมัยใหม่ๆนั้นก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาจากสมัยก่อนนั้นเอง รูปแบบโจทย์ก็จะออกวนๆซ้ำๆคล้ายกันไปมา ดังนั้นหากได้ฝึกโทจทย์เหล่านี้ครบๆไม่ว่าจะปสอบเข้ามหาวิทยาลัยในรูปแบบโควต้า รับดรง หรือแม้กระทั้งสอบ PAT 1  ในสมัยนี้ก็จะทำให้เราสามารถทำข้อสอบต่างๆนั้นได้ เอกสารคณิตศาสตร์แบนด์ตรงนี้ผมได้เก็บรวมรวมมาตั้งแต่ปี 2007 – 2013   รวมกันทั้งหมดถึง 7 ปี ทั้งหมดนี้ต้องขอขอบคุณแบนด์ผู้ทำให้มีเอกสารดีๆมาแจกจ่ายให้ทุกๆท่านได้นำไปใช้พัฒนาความรู้กันครับ ———————————————————————————————– แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2013 – คณิตศาสตร์ (O NET, PAT 1)     ส่วนที่ 1 (O NET) … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , , , , | Leave a comment
Aug 08

แบบฝึกหัดฝึกคูณเลขเร็ว

แบบฝึกหัดคูณเลขเร็ว           การคูณเป็นทักษะพื้นฐานในการคิดคำนวณที่สำคัญมาก ปัจจุบันนี้นักเรียนส่วนใหญ่สามารถท่องสูตรคูณได้ แต่ในการคิดเลขคูณนั้นบางคนยังใช้เวลาคิดผลคูณมากอยู่ การฝึกฝนพื้นฐานในการคูณเลขให้เร็วนั้นจะมีประโยชน์อย่างมากในการเรียนเลขในระดับต่อๆไป การคูณที่เร็วจะทำให้เราสามารถประหยัดเวลาในการคำนวณตัวเลข มีเวลาไปใช้ในส่วนการวิเคราะห์โจทย์ต่างๆได้มากขึ้น              แบบฝึกหัดฉบับนี้เป็นแบบฝึกหัดการคูณ เพื่อให้ได้ฝึกฝนการคูณ ตามสูตรคูณตั้งแต่ แม่ 2 – แม่ 9 โดยเป็นการฝึกคูณสูตรคูณ และ ฝึกคูณเลขทีละเลขโดยเริ่มจากแม่ 2 คูณกับ เลข 2 หลัก ไปเรื่องๆจนถึงแม่ 9 เมื่อฝึกคูณในแบบฝึกหัดนี้ไปเรื่อยๆ ก็เหมือนได้ฝึกฝนการคูณ จะทำให้มีทักษะการคูณเพิ่มขึ้น จนสามารถคูณเลขได้เร็วขึ้นได้          แบบฝึกชุดนี้จะมีทั้งหมด 24 หน้า สามารถนำมาทำซ้ำๆหลายๆรอบได้เพื่อพัฒนาทักษะการคูณจนกว่าจะคูณได้คล่อง รวดเร็วและถูกต้อง [DownLoad] credit : … Read More

Posted in คิดเลขเร็ว | Tagged , | Leave a comment