Author Archives: อ.สุชาต

Jan 31

แบบทดสอบ Pre O-net คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2557 พร้อมเฉลย

แบบทดสอบ Pre O-net คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2557 [DownLoad] แบบทดสอบฉบับนี้มี 40 ข้อ   คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ให้เวลาทำแบบทดสอบ  120 นาที แบบทดสอบแบ่งเป็น 2 ส่วน  ดังนี้ ตอนที่ 1  แบบระบาย 1 คำตอบ : เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียง 1 คำตอบ  จำนวน 32 ข้อ (คะแนนเต็ม 80 คะแนน  คือข้อ 1 – 32  … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged , | Comments Off on แบบทดสอบ Pre O-net คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2557 พร้อมเฉลย
Jan 31

แบบทดสอบ Pre O-net คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2557 พร้อมเฉลย

แบบทดสอบ Pre O-net คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2557 [DownLoad] ข้อสอบ มี 2 ตอน รวม 100 คะแนน ตอนที่ 1   แบบเลือกตอบ 1 คำตอบ  :  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว จำนวน 25 ข้อ (ข้อ 1- 25 ข้อละ 3 คะแนน รวม 75 คะแนน) ตอนที่ 2      แบบเขียนตอบ  :  หาคำตอบที่ถูกต้องโดยต้องเขียนและระบายตัวเลขที่เป็นคำตอบลงในกระดาษคำตอบ (ข้อ … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | Comments Off on แบบทดสอบ Pre O-net คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2557 พร้อมเฉลย
Jan 13

ข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 รร.หอวัง ปี 2548 ฉบับเต็ม

ข้อสอบเก่าเข้า ม.1 รร.หอวัง ปี 2548 [DownLoad] ข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.1 โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2548 วิชาคณิตศาสตร์ ข้อ 41-80 เวลา 40 นาที ข้อสอบคณิตศาสตร์ฉบับนี้ ถึงแม้จะเป็นข้อสอบเก่า แต่ก็ยังสามารถใช้ในการนำมาฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์ในการทำโจทย์คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมตัวในการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาลต่างๆได้   md

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 รร.หอวัง ปี 2548 ฉบับเต็ม
Oct 02

เอกสาร หนังสือเรียนแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2015 (ตุลาคม 2558)

หนังสือเรียนแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2015 (ตุลาคม 2558) ช่วงนี้ใกล้จะเข้าสู่การสอบ GAT PAT สำหรับครั้งที่ 1 ของ นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2558 แล้ว สำหรับโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ก็เป็นโครงการหนึ่งที่มีการจัดขึ้นมาทุกๆปีมาตลอด และมีการให้ Download เอกสารหนังสือได้ และตอนนี้รอบ ต.ค. 2558 ก็เปิดเอกสารให้โหลดกันได้แล้วนะครับ ไปโหลดกันได้เลยที่  [DownLoad]    

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on เอกสาร หนังสือเรียนแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2015 (ตุลาคม 2558)
Sep 07

ข้อสอบ PAT1 มี.ค. 58 พร้อมเฉลยแนวคิดละเอียด

เป็นข้อสอบ + เฉลยคำตอบ + เฉลยแนวคิดละเอียด (สมบูรณ์)PAT1 (ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558)[Download] วันที่สอบ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2558 ข้อสอบ จะมี 2 ตอน ตอนที่ 1  : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกต้องที่สุด จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 1 – 30)  ข้อละ 6 คะแนน ตอนที่ … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบ PAT1 มี.ค. 58 พร้อมเฉลยแนวคิดละเอียด
May 14

เสริมคิดคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (2555-2556)

E-Book เสริมคิดคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา [DownLoad] เป็นตัวอย่างแบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2555-2556 ภายในเล่มประกอบด้วยแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา พร้อมเฉลยแบบแนวคิดข้อสอบ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ โดยในข้อสอบจะมี 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 จะเป็นแบบฉบับภาษาไทย และ ฉบับที่ 2 จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษ

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Comments Off on เสริมคิดคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (2555-2556)
Apr 10

เสริมคิดคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา (2555-2556)

E-Book เสริมคิดคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา [DownLoad] เป็นตัวอย่างแบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2555-2556 ภายในเล่มประกอบด้วยข้อสอบคณิตศาสตร์พร้อมเฉลยแนวคิดข้อสอบ โดยข้อสอบจะมี 2 ปี คือ 2555 และ 2556 และจะมี 2 รอบคือ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบสอง ระดับประเทศ แบ่งเป็น ฉบับที่ 1 จะเป็นแบบฉบับภาษาไทย และ ฉบับที่ 2 จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษ

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on เสริมคิดคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา (2555-2556)
Feb 02

ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS 2011 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

[DownLoad] ชื่อหนังสือ ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS 2011  วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชื่อผู้แต่ง โครงการ TIMSS 2011 THAILAND สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ ISBN 978 – 616 – 7235 – 52 – 3 จํานวนพิมพ์ 2,000 เล่ม ปีที่พิมพ์ 2556 พิมพ์ที่ บริษัทแอดวานซ์พริ้นติ้งเซอร์วิสจํากัด 90/3  หมู่ 4 ตําบลบางโฉลงอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร. 0-2203-1147  … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS 2011 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Jan 12

pre O-net คณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2556

แบบทดสอบ Pre O-NET ป.6 ชุดที่ 2 [DownLoad] ข้อสอบชุดนี้ เป็นข้อสอบไว้ฝึกฝนลองทำในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET จัดทำโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ไม่มีเฉลยนะครับ credit เวป : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on pre O-net คณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2556
Jan 12

pre O-net คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 2556

แบบทดสอบ Pre O-NET ชุดที่ 2 [DownLoad] ข้อสอบชุดนี้ เป็นข้อสอบไว้ฝึกฝนลองทำในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET จัดทำโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ไม่มีเฉลยนะครับ credit เวป : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3    

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Comments Off on pre O-net คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 2556