Author Archives: อ.สุชาต

Sep 22

ข้อสอบปลายภาคคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 เทอม 1 ในโรงเรียน ปี 2553

ข้อสอบฉบับนี้เป็นข้อสอบในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับ ในปีการศึกษา 2553 ซึ่งมีเนืั้อหา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 บท เรื่องจำนวนและตัวเลข เรื่องการประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง เป็นข้อสอบจำนวน 3 หน้า 30 ข้อ ไม่มีเฉลยนะครับ [ DownLoad ]  

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบปลายภาคคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 เทอม 1 ในโรงเรียน ปี 2553
Aug 24

ข้อสอบ TEDED วิชา คณิตศาสตร์ ปี 2557 ระดับประถมศึกษา พร้อมเฉลย

ใกล้ถึงวันที่จะสอบ TEDET กันแล้วนะครับ วันนี้เลยเอาข้อสอบพร้อมเฉลยมาลงไว้ให้เอาไปทดลองทำกันก่อนสอบ หรือจะเอาไว้ฝึกทำเสริมความรู้ก็ดี ข้อสอบ TEDED คณิตศาสตร์ 2557 ระดับประถมศึกษปีที่ 2     [DownLoad]       เฉลย [DownLoad] ระดับประถมศึกษปีที่ 3     [DownLoad]        เฉลย [DownLoad] ระดับประถมศึกษปีที 4     [DownLoad]        เฉลย [DownLoad] ระดับประถมศึกษปีที่ … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3, ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on ข้อสอบ TEDED วิชา คณิตศาสตร์ ปี 2557 ระดับประถมศึกษา พร้อมเฉลย
Jun 14

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 ปีการศึกษา 2558 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-NET รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์ ม.6 ปีการศึกษา 2558 สอบวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ข้อสอบ [DownLoad] เฉลยข้อสอบ [DownLoad]\ credit : สทศ. md

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged | Comments Off on ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 ปีการศึกษา 2558 พร้อมเฉลย
Jun 14

ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2558 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-NET  รหัสวิชา 94 คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2558  สอบวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ข้อสอบ [DownLoad] เฉลยข้อสอบ [DownLoad] credit : สทศ. md

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2558 พร้อมเฉลย
Jun 14

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2558 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2558 ข้อสอบ [DownLoad] เฉลยข้อสอบ [DownLoad] credit : สทศ. md

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2558 พร้อมเฉลย
May 17

ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ คณิตศาสต์ ปี 2558 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 2558 รหัสวิชา 39 คณิตศาตร์ สอบวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558 ข้อสอบมี 2 ตอน ตอนที่ 1 แบบระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข จำนวน 10 ข้อละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน ตอนที่ 2 แบบปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน รวม 80 … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ คณิตศาสต์ ปี 2558 พร้อมเฉลย
Mar 21

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาลและสาธิต

มาละครับวันนี้ก็ใกล้ถึงวันเวลาที่จะสอบเข้า ม.1 ในปี 2559 นี้กันแล้ว สำหรับวันนี้ก็จะนำแนวข้อสอบเข้า ม. 1  พร้อมเฉลยแบบตัวเลือกมาให้ได้ลองทำกัน สำหรับข้อสอบชุดนี้เป็นแบบตัวเลือก 4 คำตอบ จำนวน 50 ข้อ เป็นข้อสอบที่อยู่ในระดับที่เรียกว่าไม่ยากมาก เหมาะสำหรับแนวเตรียมสอบเข้า โรงเรียนทั่วๆไปกันนะครับ แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม .1 โรงเรียนรัฐบาล ชุด 1  [DownLoad]   md

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , , | Comments Off on แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาลและสาธิต
Feb 11

ข้อสอบ Pre-Test เข้า ม.1 2559 สตรีวิทยา พร้อมเฉลย

ข้อสอบ Satriwit Pre-Test 2559 ทดสอบพื้นฐานความรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สอบวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559 วิชาที่สอบ มี 5 วิชา ที่นำมาลงให้เป็นส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ ข้อ 1-30 ข้อสอบคณิตศาสตร์ [DownLoad] เหมาะสำหรับใช้ฝึกทำข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้า ม.1 รร.รัฐบาลต่างๆ

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบ Pre-Test เข้า ม.1 2559 สตรีวิทยา พร้อมเฉลย
Feb 07

ข้อสอบ O-NET ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

ช่วงนี้ นร. ม.3 ก็ใกล้จะสอน O-NET ในปีการศึกษา 2558 กันแล้วนะครับ ในวันนี้ก็เลยเอาข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ในปีการศึกษา 2556 หรือเรียกย่อๆกันว่า onet 57 มาให้ได้ลองทำกันดูนะครับ เป็นไฟล์ที่มีผู้นำมาพิมพ์ไฟล์ใหม่ แล้วจังหวะได้เจอมาพอดีนะครับ แต่ดูแล้ว เนื้อหาข้อสอบแล้วเป็นของจริงละครับ ^^ ข้อสอบ O-NET  ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 [DownLoad] รหัสวิชา 94 วิชาคณิตศาสตร์ สอบ วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.30 – 10.00 น. ข้อสอบมี … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged , , | Comments Off on ข้อสอบ O-NET ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
Feb 03

การแปลงหน่วยการวัดความยาว พื้นที่ และปริมาตร

การแปรงหน่วยการวัดความยาว  พื้นที่  และปริมาตรจะเรียนในคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้น ม.2  และยังนำไปใช้ประโยชน์ในการแปลงหน่วยต่างๆให้ เป็นหน่วยที่ต้องการกันไป สำหรับเอกสารนี้จะเป็นการรวมสรุปการแปลงหน่วยทั้งหมดจากหนังสือของ สสวท. ม.2  มาให้นะครับ [DownLoad] หน่วยการวัดความยาวในระเมตริก 10           มิลลิเมตร               เท่ากับ    1              เซนติเมตร 100         เซนติเมตร              เท่ากับ    1              เมตร 1,000      เมตร                       เท่ากับ    1              กิโลเมตร

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Comments Off on การแปลงหน่วยการวัดความยาว พื้นที่ และปริมาตร