Author Archives: อ.สุชาต

May 21

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.5) หลักสูตร 2551

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ฉบับอนุญาต) หลักสูตร 2551 ประกอบด้วย คำอธิบายรายวิชา  โครงสร้างรายวิชา  โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 4 ไฟล์ 1. แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.5 (หน่วย 1-5)     [DownLoad] หน่วยการเรียนรู้ที่  1     จำนวนนับ                      หน่วยการเรียนรู้ที่  2     มุม                                  หน่วยการเรียนรู้ที่  3     เส้นขนาน                     หน่วยการเรียนรู้ที่  4     สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น   หน่วยการเรียนรู้ที่  5     เศษส่วน           

Posted in มุม ครู อาจารย์ แผนการสอน | Tagged | Leave a comment
May 17

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.4) หลักสูตร 2551

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ฉบับอนุญาต) หลักสูตร 2551 ประกอบด้วย คำอธิบายรายวิชา  โครงสร้างรายวิชา  โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 4 ไฟล์ 1. แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.4 (หน่วย 1-5) [DownLoad] หน่วยการเรียนรู้ที่  1     จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 หน่วยการเรียนรู้ที่  2     การบวกและการลบ หน่วยการเรียนรู้ที่  3     เรขาคณิต หน่วยการเรียนรู้ที่  4     การคูณ หน่วยการเรียนรู้ที่  5     การหาร      

Posted in มุม ครู อาจารย์ แผนการสอน | Tagged | 3 Comments
May 13

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.3) หลักสูตร 2551

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 (ฉบับอนุญาต) หลักสูตร 2551 จำนวน 5 ไฟล์ 01 แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.3 (หน่วย 1-5) [DownLoad] 1.จำนวนนับไม่เกิน 100,000 2.การนับเพิ่ม การนับลด 3.การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 4.โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000  5. การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000

Posted in มุม ครู อาจารย์ แผนการสอน | Tagged | Leave a comment
May 07

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.2) หลักสูตร 2551

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 2 (ฉบับอนุญาต) หลักสูตร 2551 ภายในไฟล์ประกอบด้วย คำอธิบายรายวิชา  โครงสร้างรายวิชาโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 13 หน่วยการเรียนรู้ จำนวน 3 ไฟล์ แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.2 (หน่วย 1-5)   [DownLoad] หน่วยการเรียนรู้ที่  1     จำนวนนับไม่เกิน 1,000 หน่วยการเรียนรู้ที่  2     การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 หน่วยการเรียนรู้ที่  3     การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1,000 หน่วยการเรียนรู้ที่  4     แบบรูปและความสัมพันธ์     หน่วยการเรียนรู้ที่  5     … Read More

Posted in มุม ครู อาจารย์ แผนการสอน | Tagged | Leave a comment
May 06

แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.1 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.1) หลักสูตร 2551

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1 (ฉบับอนุญาต) หลักสูตร 2551 ประกอบด้วย 20 หน่วยการเรียนรู้ (4 ไฟล์) แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.1 (หน่วย 1-5) [DownLoad] หน่วยการเรียนรู้ที่   1       จำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0 หน่วยการเรียนรู้ที่   2       การเปรียบเทียบจำนวน หน่วยการเรียนรู้ที่   3       จำนวนนับ 6 ถึง 10 หน่วยการเรียนรู้ที่   4       การเปรียบเทียบจำนวนนับ 1 … Read More

Posted in มุม ครู อาจารย์ แผนการสอน | Tagged , | 8 Comments
Apr 21

แนวข้อสอบ โครงการ พสวท. วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น

แนวข้อสอบ โครงการ พสวท. วิชา คณิตศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น เล่ม 1 โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [DownLoad] ภายในไฟล์เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์ ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ  15 ข้อ ตอนที่ 2 แบบเติมคำตอบ 20 ข้อ ตอนที่ 3 แบบ แสดงวิธีทำ 2 ข้อ [DownLoad เฉลย] credit เฉลย : WWW.PRATABONG.COM

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Leave a comment
Apr 11

ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สมาคมศิษย์เก่า รร.นครสวรรค์ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๓ ชั้น ม.2

[DownLoad] เป็นข้อสอบแข่งขันระดับประเทศ สำหรับ นร. ชั้น ม.2 ที่จัดโดยสมาคมศิษย์เก่า รร.นครสวรรค์ ข้อสอบ แบบเติมคำตอบจำนวน 50 ข้อ (ไม่มีเฉลย)

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Leave a comment
Apr 01

ข้อสอบพร้อมเฉลย วัดความรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1-3 ปี 2555

ข้อสอบพร้อมเฉลย วัดความรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1-3 ปี 2555 เป็นข้อสอบวัดความรู้ในะดับ ม.ต้น จำนวน ชั้นละ 50 ข้อ พร้อมเฉลยวิธีทำแบบอธิบายละเอียด เหมาะสำหรับฝึกทำวัดความรู้ในระดับชั้น ม.1-3 [คณิตศาสตร์ ม.1]            [เฉลยวิธีทำ] [คณิตศาสตร์ ม.2]            [เฉลยวิธีทำ] [คณิตศาสตร์ ม.3]            [เฉลยวิธีทำ] credit … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged , , , , | 1 Comment
Mar 19

แนวข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.1 รร.รัฐบาลและสาธิต วิชาคณิตศาสตร์

แนวข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.1  รร.รัฐบาลและสาธิต วิชาคณิตศาสตร์ เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์แบบตัวเลือก 4 คำตอบ จำนวน 50 ข้อ จำนวน 3 ชุด ใชสำหรับฝึกฝนในการทำเพื่อนเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลต่างๆ และสาธิตได้ ไม่มีเฉลยนะครับ มีแต่ข้อสอบอย่างเดียว [ชุดที่ 1] [ชุดที่ 2] [ชุดที่ 3] credit : Hot-ed

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Leave a comment
Mar 08

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ คัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1(ทั่วประเทศ)

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ คัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1(ทั่วประเทศ) เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์แบบตัวเลือกจำนวน 50 ข้อ จำนวน 7 ชุด เหมาะสำหรับใช้ฝึกฝนทดลองทำเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้า ม.1 มีแต่ตัวข้อสอบไม่มีเฉลยนะครับ [แนวข้อสอบ ชุดที่1]

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | Leave a comment