Author Archives: อ.สุชาต

Jun 12

แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.5

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับชุดนี้จะประกอบด้วย คู่มือการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว จำนวน 7 เล่ม และเฉลยคำตอบแบบฝึก โดยแบ่งเป็นแบบฝึกตามเรื่องต่อไปนี้ [DownLoad]   เล่มที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับ [DownLoad]   เล่มที่ 2 เรื่อง การคูณและการหารจำนวนนับ

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.5
Jun 11

แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4

สำหรับแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดนี้ประกอบด้วย คู่มือการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว จำนวน 6 เล่ม และเฉลยคำตอบแบบฝึก [DownLoad]   เล่มที่ 1 เรื่อง ทบทวนการบวก การลบ การคูณ และการหาร จำนวนนับ [DownLoad]   เล่มที่ 2 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับ

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4
Jun 11

แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.3

ประกอบด้วยแบบฝึกจำนวน 8 เล่ม พร้อมเฉลย โดยมีเนื้อหาแบบฝึกดังนี้ [DownLoad]  เล่มที่ 1 เรื่อง ทบทวนการบวกสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000

Posted in ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3 | Tagged , | Comments Off on แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.3
Jun 10

แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นป.2

แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นป.2 ชุดนี้นั้นประกอบด้วย คู่มือการใช้แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว จำนวน 7 เล่ม และเฉลยคำตอบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้เรียน และผู้ที่สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ต่อไป [DownLoad]  เล่มที่ 1 เรื่อง การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100

Posted in ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3 | Tagged , , | Comments Off on แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นป.2
Jun 06

แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นป.1

แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นป.1 แบบฝึกชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนได้คิดเลขได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ประกอบไปด้วยแบบฝึกจำนวน 6 เล่มพร้อมเคู่มือ และเฉลย   แบบฝึกเล่มที่ 1 เรื่องการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 [DownLoad]

Posted in ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3 | Tagged | Comments Off on แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นป.1
Jun 04

ข้อสอบคัดเลือกวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับ ม.ต้น (IJSO) วิชาคณิตศาสตร์ รอบที่1

ข้อสอบคัดเลือกวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับ ม.ต้น (IJSO) วิชาคณิตศาสตร์ รอบที่1 ปี 2548 – 2555 วิชาคณิตศาสตร์พร้อมเฉลย รอบที่ 1 ปี 2548       [DownLoad] วิชาคณิตศาสตร์พร้อมเฉลย รอบที่ 1 ปี 2549      [DownLoad] วิชาคณิตศาสตร์พร้อมเฉลย รอบที่ 1 ปี 2550      [DownLoad]

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบคัดเลือกวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับ ม.ต้น (IJSO) วิชาคณิตศาสตร์ รอบที่1
Jun 03

รวมข้อสอบ ENTRANCE คณิตศาสตร์ 1 แยกเรื่อง

รวมข้อสอบ ENTRANCE คณิตศาสตร์ 1 แยกเรื่อง เป็นเอกสารจาก โครงการ เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย กับ ควิก จัดจ้าน…สะใจ เกาเหลาคณิต 1 โดย ดร.ธนา และ ดร.สุนีย์ เนื้อหาภายในจะเป็นการรวบรวมข้อสอบ Entrance คณิตศาสตร์ 1  จากฉบับ ต.ค. 41 – มี.ค. 47 จำนวน 12 ฉบับ แยกส่วนออกมาเป็นเรื่องๆ จำนวน 16 เรื่อง พร้อมเฉลยคำตอบแบบตัวเลือก เอกสารชุดนี้ผมได้สะสมไว้นานแล้ว เห็นว่าดีและมีประโยชน์ต่อนักเรียนที่นำไว้ใช้ในการฝึกทำโจย์เพิ่มเติมในการเตรียมสอบต่างๆ  ทั้งในการสอบภายในโรงเรียน หรือการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย [DownLoad] … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on รวมข้อสอบ ENTRANCE คณิตศาสตร์ 1 แยกเรื่อง
May 27

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.6) หลักสูตร 2551

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ฉบับอนุญาต) หลักสูตร 2551 ประกอบด้วย คำอธิบายรายวิชา  โครงสร้างรายวิชา  โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 3 ไฟล์ 1. แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.6 (หน่วย 1-10)        [DownLoad] หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวก การลบ การคูณ การหาร หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมการและการแก้สมการ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ตัวประกอบของจำนวนนับ  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เส้นขนาน หน่วยการเรียนรู้ที่ … Read More

Posted in มุม ครู อาจารย์ แผนการสอน | Tagged | Comments Off on แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.6) หลักสูตร 2551
May 21

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.5) หลักสูตร 2551

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ฉบับอนุญาต) หลักสูตร 2551 ประกอบด้วย คำอธิบายรายวิชา  โครงสร้างรายวิชา  โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 4 ไฟล์ 1. แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.5 (หน่วย 1-5)     [DownLoad] หน่วยการเรียนรู้ที่  1     จำนวนนับ                      หน่วยการเรียนรู้ที่  2     มุม                                  หน่วยการเรียนรู้ที่  3     เส้นขนาน                     หน่วยการเรียนรู้ที่  4     สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น   หน่วยการเรียนรู้ที่  5     เศษส่วน           

Posted in มุม ครู อาจารย์ แผนการสอน | Tagged | Comments Off on แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.5) หลักสูตร 2551
May 17

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.4) หลักสูตร 2551

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ฉบับอนุญาต) หลักสูตร 2551 ประกอบด้วย คำอธิบายรายวิชา  โครงสร้างรายวิชา  โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 4 ไฟล์ 1. แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.4 (หน่วย 1-5) [DownLoad] หน่วยการเรียนรู้ที่  1     จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 หน่วยการเรียนรู้ที่  2     การบวกและการลบ หน่วยการเรียนรู้ที่  3     เรขาคณิต หน่วยการเรียนรู้ที่  4     การคูณ หน่วยการเรียนรู้ที่  5     การหาร      

Posted in มุม ครู อาจารย์ แผนการสอน | Tagged | 3 Comments