Author Archives: อ.สุชาต

Jul 12

คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [DownLoad] คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาสาระ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอน แนวทางการจัดกิจกรรมในหนังสือเรียน การวัดผลประเมินผลระหว่างเรียน การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบฝึกหัดท้ายบทกับจุดมุ่งหมายประจำบท ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครูซึ่งเป็นความรู้ที่ครูควรทราบนอกเหนือจากเนื้อหาในหนังสือเรียน ตัวอย่างแบบทดสอบประจำบทพร้อมเฉลย รวมทั้งเฉลยแบบฝึกหัด ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ต้องใช้ควบคู่กัน

Posted in มุม ครู อาจารย์ แผนการสอน | Tagged | Comments Off on คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
Jul 12

คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 [DownLoad] คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 จัดทำตามผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาสาระ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอน แนวทางการจัดกิจกรรมในหนังสือเรียน การวัดผลประเมินผลระหว่างเรียน การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบฝึกหัดท้ายบทกับจุดมุ่งหมายประจำบท ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครูซึ่งเป็นความรู้ที่ครูควรทราบนอกเหนือจากเนื้อหาในหนังสือเรียน ตัวอย่างแบบทดสอบประจำบทพร้อมเฉลย รวมทั้งเฉลยแบบฝึกหัด ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 ที่ต้องใช้ควบคู่กัน credit : scimath.org/

Posted in มุม ครู อาจารย์ แผนการสอน | Tagged , | Comments Off on คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
Jul 11

คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1 [DownLoad] จัดทำตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำจุดประสงค์การเรียนรู้ แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1 ที่ต้องใช้ควบคู่กัน ขั้นตอนการจัดกิจกรรมและใบกิจกรรมของกิจกรรมที่ปรากฏตามหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1 กิจกรรมเสนอแนะ เฉลยชวนคิดและแบบฝึกหัดต่าง ๆ รวมทั้ง ตัวอย่างแบบทดสอบท้ายบท   ที่มา :  www.scimath.org

Posted in มุม ครู อาจารย์ แผนการสอน | Tagged | Comments Off on คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
Jul 04

ข้อสอบคณิตศาสตร์ TEDET ป.2-ป.6 ประจำปี 2558 พร้อมเฉลย

ข้อสอบคณิตศาสตร์ TEDET ป.2-ป.6 ประจำปี 2558 พร้อมเฉลย TEDET คณิตศาสตร์ 2558 ข้อสอบชั้น ป.2 [DownLoad]             เฉลย ป.2 [DownLoad] ข้อสอบชั้น ป.3 [DownLoad]             เฉลย ป.3 [DownLoad] ข้อสอบชั้น ป.4 [DownLoad]             เฉลย ป.4 [DownLoad] ข้อสอบชั้น ป.5 [DownLoad]             เฉลย ป.5 [DownLoad] ข้อสอบชั้น ป.6 [DownLoad]             เฉลย ป.6 [DownLoad]   … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3, ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on ข้อสอบคณิตศาสตร์ TEDET ป.2-ป.6 ประจำปี 2558 พร้อมเฉลย
Jul 04

ข้อสอบคณิตศาสตร์ TEDET ป.2-ป.6 ประจำปี 2559 พร้อมเฉลย

ช่วงนี้เป็นช่วงรับสมัครสอบ TEDET อ. ก็นำข้อสอบ ปี 2559 มาลงให้เอาไปฝึกทำกันนะครับ ข้อสอบคณิตศาสตร์ TEDET ป.2-ป.6 ประจำปี 2559 พร้อมเฉลย TEDET คณิตศาสตร์ 2559 ข้อสอบชั้น ป.2 [DownLoad]             เฉลย ป.2 [DownLoad] ข้อสอบชั้น ป.3 [DownLoad]             เฉลย ป.3 [DownLoad] ข้อสอบชั้น ป.4 [DownLoad]             เฉลย ป.4 [DownLoad] ข้อสอบชั้น ป.5 [DownLoad]             เฉลย ป.5 [DownLoad] … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3, ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบคณิตศาสตร์ TEDET ป.2-ป.6 ประจำปี 2559 พร้อมเฉลย
Jul 04

รายละเอียดกำหนดการ TEDET ประจำปี 2560

กำหนดการสอบ TEDED ปี 2560  ระดับชั้น ป.2- ม.3 รับสมัครถึง 14 ก.ค. 2560 สอบ 3 ก.ย. 2560 รายละเอียดตามรูปเลยครับ   ใบสมัคร TEDET 2560 +รายละเอียด [Click] ใบสมัคร TEDET 2560 [Click]

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน, ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3, ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6, ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Comments Off on รายละเอียดกำหนดการ TEDET ประจำปี 2560
Jun 06

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 ปีการศึกษา 2559 พร้อมเฉลยตัวเลือก

ข้อสอบ O-NET รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์ ม.6 ปีการศึกษา 2559 สอบวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ข้อสอบพร้อมเฉลยตัวเลือก [DownLoad]   credit : rathcenter

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged | Comments Off on ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 ปีการศึกษา 2559 พร้อมเฉลยตัวเลือก
Jan 31

แบบทดสอบ PRE-O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2559

แบบทดสอบ PRE-O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) [DownLoad] กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ [DownLoad] กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ [DownLoad] กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และ วัฒนธรรม [DownLoad] กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย [DownLoad]   ที่มา : เวประบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS)

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Comments Off on แบบทดสอบ PRE-O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2559
Jan 31

แบบทดสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 ปี การศึกษา 2559

ใกล้จะถึงวันสอบ O-NET ในปี 2560 นี้กันแล้วนะครับ วันนี้ก็ได้นำ ข้อสอบ PRE O-NET ปี 2559 มาให้เอาไปลองทำกันก่อนลงสนามจริงกัน แบบทดสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 ปี การศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    [DownLoad] กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    [DownLoad] กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      [DownLoad] กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และ วัฒนธรรม      [DownLoad] กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      [DownLoad] ที่มา : … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on แบบทดสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 ปี การศึกษา 2559
Nov 20

ข้อสอบคณิตศาสตร์ 9 วิชาสามัญ ปี 2559 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1  สอบ 27 ธ.ค. 2558 ข้อสอบมี 2 ตอน ตอนที่ 1 จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน ตอนที่ 2 จำนวน 20 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน รวม 80 คะแนน [DownLoad] ข้อสอบพร้มเฉลยแนวคิด   credit : GTRMATH … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , , | Comments Off on ข้อสอบคณิตศาสตร์ 9 วิชาสามัญ ปี 2559 พร้อมเฉลย